Arbetsgivarens avslutande av provanställning

2019-10-07 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, jag hade en provanställning på 6 månader på en restaurang, fick reda på i augusti att min arbetsgivare inte ansåg att han kunde förlänga mitt kontrakt så det skulle avslutas sista oktober, men när jag fick mugg arbetsgivareintyg så hade han valt att ändra datumet till sista september och detta utan att jag hade fått någon information om det.Anledningen till varför han ansåg att det inte skulle funka att jag skulle vara kvar var att jag har 3 barn som gjorde att jag inte kunde vara flexibel och arbeta hur som helst men även att jag inte har bil och körkort så att jag inte kunde arbeta hur sent som helst då jag var i behov av att kunna ta kollektivtrafiken till och från arbetet. Finns det något jag kan göra i det här eller är det bara att gilla läget? Hälsningar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig til Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsförhållandet regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Avtal om tidsbegränsad provanställning får träffas om prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren har sagt upp anställningen då prövotiden löpt ut övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning, 6 § LAS. Det är tillåtet att avbryta en provanställning före prövotidens utgång, om inte annat har avtalats, och arbetsgivaren har då ingen skyldighet att förklara varför anställningen avbryts. Arbetsgivaren behöver alltså inte ange någon saklig grund till varför han/hon vill avbryta provanställningen. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot diskrimineringslagstiftningen och avsluta provanställningen på någon diskriminerande grund, såsom kön, ålder, etnicitet.

Om en arbetsgivare avser att avbryta provanställningen i förtid eller avbryta den innan den övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det minst 14 dagar i förväg, 31 § LAS. Då en arbetstagare är fackligt organiserad ska arbetsgivaren, i samband med underrättelsen, också varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör. Om arbetsgivaren inte iakttar varseltiden och därmed bryter mot sina skyldigheter enligt LAS kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren, 38 § LAS. Viktigt att understryka är dock att ett åsidosättande av underrättelseskyldigheten enligt 31 § inte medför att en provanställnings avslut förlorar sin rättsliga verkan. Detta innebär alltså att då en arbetsgivare avbrutit en provanställning utan att ha beaktat skyldigheten att underrätta arbetstagaren 14 dagar i förväg kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren men att anställningen ändå förblir avslutad.

Eventuellt avvikande bestämmelser i kollektivavtal

Eftersom LAS till stor del är dispositiv kan arbetstagaren ges bättre villkor än vad som ges i LAS. Det är, exempelvis, tillåtet att avvika från reglerna om provanställning genom kollektivavtal, 2 § 3 st LAS. Om det finns sådana avvikande regler i ett kollektivavtal gäller istället dessa. Vidare kan en uppsägningstid från arbetsgivarens sida avtalas om, men inte från arbetstagarens. Jag kan därför rekommendera att du kollar upp vad som gäller för just dig enligt eventuellt kollektivavtal med din fackliga organisation. Finns det ett kollektivavtal med avvikande regler till fördel för dig som arbetstagare, gäller alltså dessa regler i första hand.

Sammanfattning

När det gäller provanställningar kan man inte ifrågasätta giltigheten av anställningens upphörande med stöd av LAS, då arbetsgivaren har rätt att avbryta anställningen innan prövotidens utgång utan att ange skäl varför. Provanställningen får dock inte avslutas på någon diskriminerande grund. För det fall arbetsgivaren inte iakttagit skyldigheten att underrätta om anställningens upphörande 14 dagar i förväg kan du som arbetstagare ha rätt till skadestånd. Min rekommendation är att du i sådant fall vänder dig till facket för hjälp med detta, om du är fackligt organiserad. När en provanställning avslutas i förtid eller inte övergår till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren, som nämnt, alltid varsla facket om arbetstagaren är fackligt organiserad. Detta ska ske för att även de ska kunna agera.

Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret var otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll