Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Vilka rättsliga åtgärder kan följa, för en chef, om en lokalvårdare som klättrat på en stege vid städning av armatur ramlar ner och skadar sig. Hen har vid vid tillfället inte haft någon vid sin sida. Är bara nyfiken/ Tack KWI

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör regler om arbetsmiljö. Enligt 3 kap 2 § arbetsmiljölagen har arbetsgivaren det huvudsakliga ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Vidare har dock arbetstagaren ett ansvar att medverka i arbetsmiljöarbetet och bland annat följa de föreskrifter och använda de skyddsanordningar som finns för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Enligt 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vid vissa tillfällen anmäla händelsen till arbetsmiljöverket. Anmälningsplikten gäller vid olyckor som lett till svårare personskada och vid allvarligt tillbud. Svårare personskada föreligger till exempel när arbetstagaren fått en fraktur genom olyckan. Allvarligt tillbud är en händelse som hade kunnat sluta illa, men som inte gjorde det. Anmälningsplikten är alltså en av de rättsliga följderna för en arbetsgivare.

Arbetsgivaren ska dessutom själv utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som krävs för att det inte ska ske igen.

Om arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och det finns ett orsakssamband mellan försummandet och skadan på arbetstagaren kan olyckan anmälas som ett arbetsmiljöbrott. Då kan vi se till 3 kap. 10 § brottsbalken som säger att ifall arbetsgivaren underlåtit att uppfylla de uppgifter som åligger honom enligt arbetsmiljölagen döms han för arbetsmiljöbrott.

Om arbetsgivaren har gjort allt som förväntas enligt arbetsmiljölagen kan han inte dömas för arbetsmiljöbrott.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo