FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 11/06/2017

Arbetsgivare som inte betalar ut lön - vad har en anställd rätt att göra?

Hej, Min chef sa till mig igår att han inte kan betala ut lönen i juli (idag är det 9 juni) pga ekonomin i firman. Jag har jobbat i företaget i 7 år. Gäller även min kollega. Min lön betalas ut i efterskott, så julilönen blir ju det jag jobbat nu i juni. Jag har två månaders uppsägningstid och är inte med i facket men har A-kassa. Får han göra så och vilka skyldigheter har han som arbetsgivare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer redogöra för vad som i allmänhet gäller villkor mellan arbetsgivare och anställd och utbetalning av lön och vad som händer när lön inte betalas ut. Sedan redogör jag för hur man kan gå tillväga för att få sin lön om den inte betalas ut. Eftersom du säger att lönen inte betalas ut på grund av ekonomin i firman kommer jag kort gå in på löneskydd som kan aktualiseras om arbetsgivaren kommer på obestånd eller går i konkurs. Jag kommer gå in på regler i LAS, lönegarantilagen, räntelagen (RL) och lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Längst ner i svart kommer en kortare sammanfattning och några råd på vad du kan göra.

Kan arbetsgivaren låta bli att betala ut lön?

Bortsett från vissa begränsningar i lag är ett anställningsavtal bindande för både arbetsgivare och arbetstagare. En arbetsgivare kan fatta en hel del beslut själv, så länge det handlar om hur hen leder och fördelar arbetet och sköter sitt företag. Avtalsvillkor om lönen och hur den betalas ut får inte ändras av arbetsgivaren, utan anställningsavtalet gäller tills arbetsgivare och anställd kommer överens om något annat. Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt ett anställningsavtal begår hen alltså ett avtalsbrott. Att en arbetsgivare inte betalar ut lön ses som ett allvarligt avtalsbrott som ger den anställda rätt att omedelbart frånträda sin anställning (LAS 4 §). En anställd som inte får sin lön får dessutom en fordran som hen kan göra gällande mot sin arbetsgivare.

Att ha en fordran på sin arbetsgivare - vad gör man?

Om en arbetsgivare inte betalar ut lön enligt anställningsavtalet uppkommer en fordran som förfaller till betalning den dag som lönen egentligen skulle betalats ut. Från förfallodagen kan en anställd – förutom att kräva betalning av lönen – kräva ränta för dröjsmålet (RL 3 §). En anställd kan själv försöka få betalt av arbetsgivaren genom att påtala att man har innestående lön. Om detta inte lyckas kan den anställda vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön (lagen om betalningsföreläggande 2 §). Ansökan om detta görs skriftligen och ska innehålla yrkandet – alltså vad du vill ska hända – och grunden till yrkandet. Summan, förfallodagen och parternas personuppgifter ska också finnas med (lagen om betalningsföreläggande 9-11 §§). På KFM:s hemsida finns ytterligare instruktioner och färdiga blanketter för ansökan. Om man inte får betalt med hjälp av KFM kan man i sista hand hamna i domstol som i en dom slår fast att arbetsgivaren ska utge lön.

En arbetsgivare med ekonomiska problem

Om man är anställd hos en arbetsgivare som går i konkurs eller genomgår en företagsrekonstruktion är staten ansvarig för att man får sin lön (lönegarantilagen 1 §). Det finns dock en del begränsningar i lönegarantin. Bland annat garanteras bara lön till ett belopp som motsvarar högst 10 gånger det aktuella prisbasbeloppet (idag 448 000 kr), vilket gör att anställda med en hög inkomst eller med en längre tids obetald lön inte alltid kan garanteras hela sin inkomst (lönegarantilagen 7 §).

Sammanfattning och råd

Din arbetsgivare får inte låta bli att betala ut din lön. Att företaget har ekonomiska bekymmer är inte en ursäkt. Du har alltid rätt till lön enligt ditt anställningsavtal för det jobb du utför. Om din arbetsgivare inte betalar ut lön i tid kan du frånträda din anställning (alltså sluta med omedelbar verkan), eftersom det utgör ett allvarligt avtalsbrott. Om du inte får din lön i tid uppkommer istället en fordran på fin arbetsgivare som du kan kräva in. Du kan inledningsvis rikta egna krav mot din arbetsgivare, men om det inte lyckas kan du få hjälp att driva in fordran genom att ansöka om betalningsföreläggande hos KFM. I sista hand kan du väcka talan i domstol. Skulle din arbetsgivare ha så svåra ekonomiska problem att hen går i konkurs kan du också ha rätt till lönegaranti från staten.

Det går bara att få hjälp av KFM och att gå till domstol när fordran har förfallit. I ditt fall är det dagen då din lön enligt avtal ska betalas ut. Du bör också tänka på att det tar tid och kostar pengar att gå till KFM och att väcka talan i domstol. Beroende på hur relationen med arbetsgivaren ser ut och vilken summa det rör sig om kan det ofta vara bra att försöka lösa problemet på egen hand genom att diskutera det med arbetsgivaren först. Det kan spara tid, pengar och förebygga värre konflikter som blir problematiska om du är intresserad av att stanna kvar på arbetsplatsen. Är problemen stora kan det också vara bra att överväga att gå med i en fackförening som kan ge råd och stöd.

Skulle det inte gå att komma överens med arbetsgivaren och du funderar på att gå vidare till domstol är det bra att först kontakta en jurist som är duktig på arbetsrätt. Du kan boka tid med en jurist på Lawline här.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga och att det löser sig för dig och din kollega.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare