Arbete för annan arbetsgivare parallellt med studieledighet

2019-07-11 i Studieledighet
FRÅGA
Jag är studieledig på heltid från min svenska arbetsgivare och bor i ett annat EU-land under studietiden. Om jag skulle ta en heltidsanställning i mitt nya land under min studieledighet (och även studera heltid), vilka skulle påföljderna kunna bli om min svenska eller utländska arbetsgivare får reda på att jag har en ny/annan anställning? Är det anställningsavtalet som styr detta? Står det inget där så är det ok? Vad är värsta påföljden om det uppdagas att jag bryter mot avtalet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (LAU).

Utredning

Av 1 § LAU framgår att arbetstagare som vill undergå utbildning har rätt till studieledighet. Syftet med lagen är att arbetstagare ska få möjlighet att utbilda sig utan att anställningsavtalet upphör och det är klart att arbetstagare som missbrukar ledigheten genom att använda den till annat än studier (exempelvis arbete) riskerar att göra sig skyldiga till brott mot anställningsavtalet. Det är dock tänkbart att exempelvis ansöka om studieledighet enbart avseende terminerna, vilket tillåter arbete mellan terminerna.

Ditt specifika fall är speciellt då det rör arbete parallellt med utbildningen du fått ledigt för. Jag har inte kunnat hitta någon källa som diskuterar vad som gäller i ett sådant fall. Enligt min uppfattning talar det faktum att ditt anställningsavtal fortfarande gäller och att din ledighet bara "pausat" anställningsavtalet mot att du skulle kunna ta tjänst hos en annan arbetsgivare under ledigheten utan din första arbetsgivares samtycke. Ytterligare ett argument för detta är att syftet med rätten till studieledighet skulle kunna tänkas kringgås om man accepterade arbete vid sidan av studier som gett rätt till ledighet; det är inte otänkbart att rätten till ledighet skulle utnyttjas genom "skenstudier" samtidigt som arbetstagaren egentligen arbetar hos en annan arbetsgivare. Beroende på hur ditt anställningsavtal ser ut skulle man möjligen kunna hävda att ett argument för att du ska få ta anställning hos en annan arbetsgivare är att detta inte nödvändigtvis skulle påverka dina möjligheter att studera och att du bör ha rätt att utöva din avtalsfrihet utan din arbetsgivares samtycke när denne inte är direkt berörd.

Om vi antar att arbete för en annan arbetsgivare parallellt med studierna är att betrakta som ett avtalsbrott gentemot din nuvarande arbetsgivare är de värsta tänkbara konsekvenserna för din del enligt min uppfattning uppsägning och skadestånd. Jag bedömer dock spontant risken för skadeståndsskyldighet som närmast obefintlig och risken för giltig uppsägning som låg. Den senare risken beror enligt min uppfattning på om det kan anses vara en enstaka incident eller om det arbetsrättsligt skulle betraktas som en lång rad misskötsamma handlingar under tiden du teoretiskt skulle arbeta.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att väga den betydelse den nya anställningen skulle ha för dig mot risken som det skulle medföra. Om du kommer fram till att du vill ta anställning under din studietid, eller för den delen i ett tidigare skede om du bedömer det rimligt, rekommenderar jag att du anlitar en jurist för att utreda frågan närmare än jag kan göra inom ramen för denna tjänst. Det är dock inte säkert att en mer omfattande utredning skulle ge ett säkrare svar. Oavsett bör du beakta kostnaden för att få en utredning genomförd i förhållande till hur stor betydelse svaren på dina frågor har för dig.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Studieledighet (114)
2019-12-26 Arbetstagares rätt till ledighet från arbete vid studier
2019-10-31 Kan jag ta tjänstledigt för studier och har jag rätt till CSN?
2019-10-30 Har jag rätt att vara tjänstledig för att studera?
2019-10-16 Finns det någon tidsbegränsning vad gäller tjänstledighet för studier?

Alla besvarade frågor (76595)