Är vår ideella förening skyldiga att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter?

2020-08-12 i Övrigt
FRÅGA
Vår fråga till AMVVår verksamhet bedrivs med "öppet hus för allmänhet" under 6 helger per år. Verksamheten är icke vinstdrivande. Vi har inget arbetsgivare/-tagare förhållande. Fråga: Är vi tvingade att följa AFS direktiven?Mer info: Vi har en budget som omsluter ca 80.000 som används till investeringar och underhåll av anläggningen. --Svar från AMV:Precis som juristen har svarat så gäller våra föreskrifter (AFS) i verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det är utgångspkten i arbetsmiljölagens (AML) tillämpningsområde, se 1 kap. 2 § AML. Även inom ideell verksamhet kan det ibland anses finnas ett arbetstagar-givarförhållande. Ideell verksamhet kan i vissa fall räknas som yrkesmässig även om den inte är vinstdrivande. Om så är fallet gäller AML.En verksamhet kan ses som yrkesmässig om den har viss varaktighet och är av ekonomisk art även om den inte är vinstinriktad. Att verksamheten avser att främja ett ideellt eller välgörande syfte hindrar alltså inte att den betraktas som näringsverksamhet. Gränsen mellan arbete i AML:s mening och ideellt arbete kan dock många gånger vara svår att dra. Lunchrestauranger, isbanor och museijärnvägar, som drivs av ideella föreningar, skulle kunna anses som yrkesmässig verksamhet om de har vissvaraktighet och omfattning samt drivs ekonomiskt med avgifter från allmänheten. Fråga jurist. --Fråga: Kan vi betraktas som yrkesmässiga ur AMV:s synpunkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du om er verksamhet med öppet hus för allmänheten under sex helger per år kan betraktas som sådan yrkesmässig verksamhet att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska tillämpas.

I enlighet med vad som redovisats i den kontakt ni haft med AMV är knäckfrågan om er verksamhet, trots att den är ideell, kan räknas som yrkesmässig. Som AMV redovisat kan en verksamhet anses som yrkesmässig om den har viss varaktighet och är av ekonomisk art även om den inte är vinstinriktad. Gränsen mellan vad som är arbete i arbetsmiljölagens mening och vad som är ideellt arbete är i många fall svårdragen. Lunchrestauranger, isbanor och museijärnvägar, som drivs av ideella föreningar, skulle kunna anses som yrkesmässig verksamhet om de har viss varaktighet och omfattning samt drivs ekonomiskt med avgifter från allmänheten. Å andra sidan har Arbetsmiljöverket uttalat i sin publikation Arbetsmiljölagen – med kommentarer att användandet av mastkranar i båtklubbar och föreningsmedlemmar som tillfälligtvis uppför gemensamma majstänger, dansbanor, kyrkolokaler eller liknande faller utanför arbetsmiljölagen.

Avgörande för om en verksamhet skall anses yrkesmässig är framför allt om den drivs i vinstsyfte eller annars av ekonomiska skäl. Ideella föreningars verksamhet brukar normalt inte anses som yrkesmässiga om de bara tjänar till att tillgodose den ideella verksamhetens syften och behov. Arbetsmiljölagen gäller därmed normalt inte för en verksamhet som drivs inom ramen för en ideell förening och endast använder sig av de egna medlemmarnas arbetskraft. Om man däremot använder personal som inte är medlemmar, kan de komma att betraktas som anställda även om lön inte skulle utgå utan ersätts med någon annan typ av kompensation. I sådana fall gäller arbetsmiljölagen som vanligt.

Det går i ert fall inte att ge ett helt klart svar om huruvida ni ska betraktas som yrkesmässiga eller ej och därmed vara tvungna att följa arbetsmiljölagen och AFS. Sådant som kan tala till er fördel är om ni inte bedriver verksamheten i vinstsyfte eller av ekonomiska skäl och att det endast är medlemmarna som arbetar. Öppet hus sex gånger per år skulle kunna tala för viss varaktighet samt om ni tar någon form av inträde, har någon försäljning eller liknande, skulle det kunna tala för att det anses som yrkesmässig verksamhet.

Arbetsmiljöverket utöver tillsyn över att lagen och föreskrifter följs (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsmiljöverket får besluta om de förelägganden eller förbud som krävs för att arbetsmiljölagen eller dess föreskrifter ska följas. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen). Skulle arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud för att det anses att ni inte följer arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har ni möjlighet överklaga beslutet till förvaltningsrätten (9 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Då det inte går att ge ett klart svar om huruvida ni är tvungna att följa arbetsmiljölagen och dess föreskrifter är min rekommendation att ni gör så om möjligt. Om ni inte kan/vill följa dem kan ni helt enkelt avvakta och för det fall att arbetsmiljöverket beslutar om ett förbud eller föreläggande kan ni välja att överklaga ärendet och angripa det som påstås vara grund för att er verksamhet är att anse som yrkesmässig. Om det går så långt är min rekommendation att ni anlitar en jurist som företräder er. Är ni intresserade av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på fredag, den 14 augusti, klockan 9.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en mer lämplig tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?