Är utländska äktenskap giltiga i Sverige?

FRÅGA
Är utländska äktenskap från Irak giltig i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag behöver mer information för att besvara din fråga konkret men ger dig grundläggande vägledning om erkännande av utländska äktenskap i Sverige.

Grundregeln i svensk internationell privaträtt, är att äktenskap godtas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks (1 kap. 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Äktenskap erkänns inte i Sverige om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag, om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem. Dessa krav förutsätter att en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige 8 a §.

Vidare föreskriver ordre public regeln (7 kap. 4§) att en bestämmelse i främmande (utländsk) lag inte får tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket. Denna regel kommer till uttryck i bland annat ett fall som avgjorts av Kammarrätten (KamR 934-08). Fallet rörde en kvinna som ingick äktenskap helt lagligt i hemlandet Irak när hon var 14 år. Hon och hennes make hade därefter varit gifta i mer än tio år och hade barn tillsammans innan de ansökte om ett erkännande hos Skatteverket. Kvinnan och barnen bodde dock fortfarande kvar i Irak. Domstolen vägrade erkänna äktenskapet, med skälet att äktenskapet ansågs vara uppenbart oförenligt med grunderna i svensk rättsordning. Kammarrätten poängterade vidare att beslutet inte skulle leda till allvarliga ekonomiska eller sociala följder för paret samt att det inte fanns särskilda skäl att erkänna äktenskapet. Jag förtydligar här att äktenskap inte kan ingås av en person under 18 år i Sverige. Utländska giltiga utländska äktenskap kan dock bli gällande här i riket även om ena parten var under 18 år. Allt beror på från fall till fall och om äktenskapet inte är uppenbart oförenligt med svensk rätt. I detta fall betonades att kvinnan var just 14 år gammal och att makarna levde under så goda ekonomiska förhållanden att de inte skulle påverkas mycket av besutet.

Sammanfattning:

I Sverige är huvudregeln alltså att äktenskap godtas i Sverige om äktenskapet varit giltigt i det land äktenskapet ingicks. Undantaget är att äktenskapet blir ogiltigt om det funnits hinder mot svensk lag, om det ingåtts under tvång eller om parterna inte varit närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående. Vidare får en bestämmelse i utländsk lag inte tillämpas, om det skulle vara uppenbart oförenligt med svensk rättsordning. Jag refererade kammarrättens dom som exempel på argumentation om äktenskap som ansetts vara uppenbart oförenligt med svensk rätt. För vidare rådgivning, var vänlig och kontakta oss här på Lawline: 08-533 300 04.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98667)