Är uppgifter om varsel allmänna handlingar?

2020-03-31 i Sekretess
FRÅGA
Är antalet berörda medarbetare, förknippat med ett varsel lagt av min arbetsgivare offentlig information? Dvs har jag rätt att få reda på antalet hos Arbetsförmedlingen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar regler som återfinns dels i tryckfrihetsförordningen (TF), dels i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Är uppgifterna allmänna handlingar?

I Sverige är det grundlagsskyddat att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, till främjande av ett fritt meningsutbyte (2 kap. 1 § TF). För att du ska veta om informationen om antalet berörda medarbetare är offentlig information, är det viktigt att först konstatera om det rör sig om en handling → och om handlingen i så fall är allmän. En handling är vanligtvis en framställning i skrift eller bild (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den den förvaras hos myndigheten, och om den är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). En handling är inkommen hos myndigheten när den har anlänt till myndigheten, genom att t.ex inkommit till myndighetens lokaler (2 kap. 9 § TF). En handling är upprättad hos myndigheten när den har expedierats, dvs. är i sitt slutliga skick och är klart för att lämnas ut (2 kap. 10 § TF).

I ditt fall skulle det troligen röra sig om handlingar som är upprättade i enlighet med 2 kap. 10 § TF, då det troligen är Arbetsförmedlingen som själva har upprättat dessa handlingar och det är alltså inte fråga om handlingar som har skickats in till myndigheten. Är handlingarna offentliga ska de enligt huvudregeln delas ut, om de inte är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § TF. I detta fall skulle rätten att ta del av dessa allmänna handlingar kunna begränsas med hänsyn till "skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden" (2 kap. 2 § punkt 6 TF). En sådan begränsning måste dock anges i lag, vilket i detta fall är OSL (2 kap. 2 § andra stycket TF).

Är uppgifterna sekretessbelagda?

Inom Arbetsförmedlingens verksamhet gäller sekretess för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte framgår tydligt att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider skada av det, och uppgiften förekommer i ärende om Arbetsförmedlingen (28 kap. 11 § punkt 1 OSL). Här framgår det alltså att huvudregeln för uppgifter inom Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av sekretess, om det inte framgår tydligt att uppgifterna kan delas ut utan att någon lider skada av det. Sekretess gäller även för uppgifter i ärenden om arbetsförmedling och för uppgifter om en persons affärs- eller driftförhållanden, om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga lider skada av det (28 kap. 12 § OSL).

Huruvida de uppgifterna om varsel du vill begära är allmänna eller sekretessbelagda är dock svårt för mig att besvara, då det är upp till myndigheten att bedöma, men jag skulle tro att dessa är sekretessbelagda i enlighet med 28 kap. 11 § OSL.

Min rekommendation

Däremot skadar det aldrig att höra av sig till Arbetsförmedlingen och att försöka begära ut dessa handlingar. Myndigheten har inte rätt att veta vem du är när du begär ut handlingarna (du kan alltså vara helt anonym), och du har ingen som helst skyldighet att motivera varför du vill ha handlingarna (2 kap. 18 § TF). Min rekommendation skulle därmed vara att höra av dig till Arbetsförmedlingen för mer information i detta hänseende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (229)
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?
2020-10-29 Utgör patientjournalen en allmän handling?

Alla besvarade frågor (86554)