Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?

FRÅGA
Undertecknad har fått två fönsterrutor trasiga efter att sten kastats på dem.Är detta att betrakta som enbart skadegörelse eller olaga hot ? Vill även veta vilken påföljden kan bli för gärningsman.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att kasta sten på någons fönster är skadegörelse:

Skadegörelse definieras i 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) och innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för annan. Att kasta sten på någon annans fönster är definitivt att skada egendom till men för annan och faller alltså under skadegörelse. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse högst 6 månader för ringa brott och fängelse högst 2 år för brott av normalgraden.

Kan det vara olaga hot?

Olaga hot definieras i 4 kap. 5 § BrB och innebär att någon hotar annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet. För att stenkastningen ska definieras som olaga hot måste det alltså gå att bevisa att gärningen var menad att framkalla allvarlig rädsla, vilket kan vara svårt. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år.

Sammanfattning:

Att kasta sten på annans fönster är alltså först och främst skadegörelse. Gärningen skulle kunna falla under olaga hot men för att detta ska kunna ske krävs att det går att visa att gärningsmannen haft för avsikt att framkalla allvarlig rädsla.

Det går inte för mig att säga exakt vad straffet blir då detta är en bedömning som domstolen måste göra men straffskalan för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 2 år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (117)
2021-01-14 Vad innebär ringa skadegörelse och finns det någon värdegräns?
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?

Alla besvarade frågor (88320)