Är säljaren skyldig att svara för fel som borde ha upptäckts vid en undersökning?

2020-07-16 i Köplagen
FRÅGA
Jag sålde min båt privat med ett blocketkontrakt utan några tillägg! Köparen kom inte och tittade på båten vilket jag tyckte att han självklart skulle göra! Han betalade och skickade en lastbil att hämta den.6 veckor senare kommer han med krav på att jag skall laga några fel som han tyckte var uppenbara! Jag har inte märkt av dessa fel! Båten fungerade felfritt för mig!Båten är från 70 talet. Motorn från 2002.I kontraktet står det att köparen skall besiktiga båten innan betalning och att de brister som då upptäckts skall skrivas in i kontraktet. Eftersom han inte undersökte båten skrevs inget in.Jag hade haft båten en ett år och bara bytt turbon. Båten gick givetvis bättre och fortare med ny turbo och köparen har haft den i 6 veckor. då har förslitningsskador visat sig. Han har fått ringa mig och fråga om allt möjligt. Jag har inte försökt dölja något!Är jag skyldig att ersätta honom ändå??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är du skyldig att ersätta köparen?

Det beror på. Eftersom köplagen är dispositiv så kan man avtala bort reglerna i köplagen. Det blir då avtalet som reglerar.

Jag utgår från att ni inte har avtalat bort reglerna i köplagen. För att du inte ska bli skyldig att ersätta köparen måste du bevisa att felen är av sådan art att de hade kunnat upptäckas vid en besiktning. Dessutom måste du också kunna bevisa att du inte kände till felen och inte har undanhållit information som kan ha inverkats på köpet. Det är alltså möjligt för dig att slippa ersätta köparen.

Köpeavtalet utgör vad som gäller mellan dig och köparen

Inom avtalsrätten så är det framförallt avtalet som gäller. De villkor som finns i avtalet är det som är bindande för dig och köparen.

Som framgår av din fråga, så har du sålt din båt i egenskap av privatperson. När det gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner så blir köplagen tillämplig (KöpL 1 §). Köplagen är dock dispositiv (KöpL 3 §) – vilket innebär att man kan avtala bort reglerna i köplagen genom att skriva det i avtalet.

Jag utgår från att både du och köparen har gått med på avtalet och att båda har skrivit under på avtalet. Ni är därmed bundna av de villkor som finns i avtalet. Det är omöjligt för mig att veta vad som har avtalats. Ifall att ni har avtalat bort regler från köplagen så blir de reglerna i köplagen utan verkan.

Vad anses som fel i varan enligt reglerna i köplagen

Enligt köplagen ska en vara stämma överens med det som står i avtalet. Om varans egenskaper avviker från vad som står i avtalet ska varan anses felaktig (KöpL 17 § första stycket). Varan ska vidare stämma överens med ändamålet – dvs. att varan ska kunna användas på det sätt som man brukar använda det (t.ex. när man har köpt en bil, ska man kunna köra bilen på vägar) (KöpL 17§ andra stycket). Varan ska inte avvika från vad som står i avtalet eller från ändamålet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta (KöpL 17 § tredje stycket).

Fel anses föreligga om säljaren har lämnat oriktiga uppgifter om varans egenskap och användning vid marknadsföring eller vid köpet. Och det kan antas ha inverkat på köpet (KöpL 18 § första stycket).

Köparens skyldighet att undersöka

En köpare har en skyldighet att undersöka varan innan köpet sluts. Detta regleras i köplagen 20 §. En köpare får inte åberopa fel som han antas måste ha känt till vid köpet (första stycket). Vidare får en köpare inte åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen. Detta gäller också ifall att en köpare, utan godtagbar anledning, underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan. En säljare kan dock alltid åberopa fel som han borde ha märkt vid undersökningen om säljaren handlat i strid mot tro och heder (andra stycket).

Fel som visar sig senare

Köparen har rätt att åberopa fel som fanns vid tiden för avlämnandet men visar sig först senare (KöpL 21 § första stycket). Paragrafen innebär att en säljare ska svara för fel som visar sig först vid en senare tidpunkt om felet fanns vid riskövergången (när köparen får varan i sin besittning KöpL 13 §).

Svar på din fråga

Som framgår av din fråga tyckte köparen att felen var uppenbara. Frågan är alltså om han borde ha upptäckt felen vid undersökningstillfället. Om så är fallet så kan han inte göra något anspråk på dig – förutsatt att du inte handlat i strid mot tro och heder (KöpL 20 § andra stycket).

Men som framgår av din fråga, har du inte märkt av de fel som köparen åberopar. Köplagen 21 § kan då bli aktuellt och du skulle kunna bli skyldig att hjälpa köparen.

För att kunna slippa skyldigheten att avhjälpa eller ersätta måste du kunna visa att felen var av sådan art att han borde ha upptäckt om han hade kommit för att undersöka båten. Dessutom måste du kunna visa att du inte kände till felet och att du inte har undanhållit att berätta för köparen om felen.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1312)
2021-02-20 Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?
2021-02-15 Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?
2021-02-14 Vem har bevisbördan gällande fel i vara?
2021-02-11 Säljarens utfästelse och befintligt skick

Alla besvarade frågor (89563)