Är myndighetsbeslut offentliga och när kan de sekretesbeläggas? Kan man sekretessbelägga diarienummer?

2019-01-26 i Sekretess
FRÅGA
Är myndighetsbeslut offentliga? När kan de sekretessbeläggas? Kan man hemlighålla diarienummer?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor.

Vad jag kan se har du tre frågor. Jag kommer börja med att svara på om myndighetsbeslut är offentliga, sedan när de kan sekretessbeläggas och sist ifall man kan hemlighålla diarienummer.

Myndighetsbeslut

Ett myndighetsbeslut är en allmän handling, 2 kap. 3 och 4 § tryckfrihetsförordningen (TF). Var och en har rätt att ta del av en allmän handling, så länge den inte omfattas av sekretess, 2 kap. 1 och 2 § TF. Sekretess kan föreligga med hänsyn till bland annat rikets säkerhet och skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska göras genom en särskild lag, eller i en annan lag som den särskilda lagen hänvisar till, 2 kap. 2 § TF. Sådan särskild lag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Det finns en mängd olika myndigheter och en mängd olika myndighetsbeslut. Dessa faller in under olika skyddsområden, där olika sekretessregler råder. Exempelvis gäller en presumtion på sekretess för beslut inom hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet, 25 kap. 1 § OSL. Dock gäller inte sådan sekretess när det är ett beslut om psykiatrisk tvångsvård, 25 kap. 10 § OSL. Detta motiveras med att ingen ska kunna frihetsberövas i hemlighet.

Svaret på första frågan är att myndighetsbeslut är offentliga om det inte finns en lag som anger att de inte ska vara det. Man kan söka i OSL för att avgöra om ett specifikt myndighetsbeslut är sekretessbelagt.

När myndighetsbeslut sekretessbeläggas

Som ovan skrivet behövs det en lag för att kunna sekretessbelägga ett myndighetsbeslut. Det finns idag tre typer av sekretess. Absolut sekretess, som betyder att uppgifterna inte får lämnas ut under några förutsättningar än till de som behöver dem för att kunna utföra sitt arbete. Stark sekretess, vilket innebär en presumtion på sekretess. Det behöver visas att utlämnandet av uppgifterna inte leder till men eller skada. Sist är svag sekretess, vilket är presumtion på offentlighet och sekretess råder om det istället visas att utlämnandet skulle leda till men eller skada.

För att återgå till hälso- och sjukvården, 25 kap. 1 § OSL. Där råder stark sekretess och det behöver stå klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det innebär att sjukvårdspersonalen kan sekretessbelägga beslutet (eller någon annan handling) så fort det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Sammanfattningsvis kan myndighetsbeslut sekretessbeläggas om det finns en bestämmelse som tillåter sekretess.

Hemlighålla diarienummer

Jag tvivlar på att en myndighet i många fall kan sekretessbelägga diarienummer. Diarienumret i sig bär inte på någon känslig information, utan är en beteckning för en handling som registrerats i ett diarium. Exempelvis utlämnar inte "myndighet X, (diarienummer) A89/2019-01" någon information, utöver att det hänvisar till en handling som finns hos myndigheten X.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor.

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (174)
2019-05-21 Samtycke till att lämna ut uppgifter ur patientjournal
2019-05-20 Är en biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretesskyddade uppgifter?
2019-04-30 Min förra arbetsplats fick uppgifter om mig från min vårdcentral- sekretessbrott?
2019-04-29 Gäller socialtjänstsekretess mot anhöriga?

Alla besvarade frågor (69223)