Är min anställning hos kommunen offentlig?

FRÅGA
Har en utomstående person rätt att fråga en kommun om jag är anställd där och i sådana fall hur mycket jag jobbat där?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna handlingars offentlighet framgår av Tryckfrihetsförordningen och reglerna om sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att hos myndigheter ta del av allmänna handlingar. Med myndighet avses också kommunala förvaltningsmyndigheter (2 kap. 5 § TF och 1 kap. 8 § RF).

Vad är en allmän handling?

Av 2 kap. 3 § 1 st. TF framgår att med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

Allmänna handlingar är handlingar som antingen förvaras hos myndigheten eller är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.

Begränsningar i offentlighetsprincipen framgår av 2 kap. 2 § TF. Dessa begränsningar framgår vidare av Offentlighets- och sekretesslagen. För att en myndighet ska kunna sekretessbelägga något måste det framgå av OSL.

Namn på anställda hos kommunen är som huvudregel offentliga

Rätten till att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det krävs med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § 6 p. TF).

Vad gäller namn på anställda hos kommunen så är utgångspunkten offentlighet, dock omfattas bestämmelsen av ett kvalificerat skaderekvisit. Det innebär att en skadeprövning kan leda till sekretess.

Av 39 kap. 3 § 1 st. framgår att sekretess gäller om ett utlämnande av uppgifterna "kan antas leda till att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men".

Personnummer är även som utgångspunkt offentliga om inte den anställda jobbar inom en särskilt utsatt verksamhet, t.ex. socialtjänsten i en kommun, poliser, åklagare, domare, socialtjänstpersonal och kronofogdar. Vilka verksamheter som räknas som särskilt utsatta framgår av 10 § offentlighets- och sekretessförordningen.

Sammanfattningsvis är din anställning hos kommunen som utgångspunkt offentlig, om det enligt skadeprövningen kan konstateras att röjandet av uppgifterna är harmlös.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (121)
2020-09-02 Följer myndigheter offentlighetsprincipen?
2020-08-26 Får man utpeka en grupp människor som hypokondriker i media?
2020-08-23 Kan jag skriva om andra personer i en novell utan deras tillåtelse?
2020-08-22 Får jag dela utdrag ur en dom på mina sociala medier?

Alla besvarade frågor (84286)