Är löneuppgifter för anställd hos kommun offentliga handlingar?

FRÅGA
HejHar en liten fundering:Har jag rätt att få uppgifter från kommunen vad en person tjänar en viss månad (månads lön + tillägg) Tacksam för svarMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för både inkomstdeklarationer och löneuppgifter nedan.

Inkomstdeklarationer är allmänna handlingar

Enligt 2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen (TF) och 2 kap. 6§ TF är inkomstdeklarationer att anse som allmänna handlingar när de inkommit eller upprättats hos myndighet. Deklarationen blir dock allmän först när Skatteverket har tagit ett beslut, dvs. bestämt skatten som ska betalas.

I 2 kap. 1§ TF framgår att alla svenska medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar. Det finns emellertid begränsningar enligt 2 kap. 2§ TF. Dessa begränsningar framgår bland annat genom sekretessbestämmelser i lag.

Inkomstdeklarationer är även offentliga till viss del

Ifall det inte finns en sekretessbestämmelse som hindrar utlämning av den allmänna handlingen, så får handlingen den nya benämningen "offentlig handling". Vi kunde konstatera att inkomstdeklarationer är allmänna, men frågan som återstår är ifall det är offentliga.

I 27 kap. 1§ offentlighets- och sekretesslagen (OSL) framgår att alla uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden är sekretessbelagda när uppgifterna finns hos Skatteverket i syfte att bestämma skatt. I 27 kap. 6§ OSL stadgas dock ett undantag. Enligt lagens lydelse ska sekretess inte gälla " beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs". Beslut om slutlig skatt är således offentliga.

Även lönespecifikationer och lönesammanställningar är offentliga handlingar om det gäller kommun, landsting eller staten

Det är även möjligt att begära ut en lönehandling för en anställd hos en offentlig arbetsgivare. Sådana uppgifter anses utgöra handlingar enligt 2 kap. 3 1 st. § TF då de är framställda i skrift eller tillgängliga för upptagning med tekniskt hjälpmedel. De är därutöver allmänna enligt 2 kap. 4§ TF och 2 kap. 10§ 1 st. TF då de finns förvarade hos en myndighet och är förmodligen upprättade hos myndigheten.

Handlingarna anses dessutom vara offentliga då den sekretessbestämmelse som finns i 39 kap. 3§ OSL endast anger att man kan hemlighålla uppgifter om anställdas personliga förhållanden som hemadress, hemtelefon eller andra kontaktuppgifter.

De har ingen rätt att efterforska vem som begär handlingarna och handläggningen ska ske skyndsamt

För att få ut en allmän handling gör du en begäran hos den myndighet som förvarar handlingen, enligt 2 kap. 17 § TF. Din begäran ska handläggas genast, enligt 2 kap. 15 § TF. Myndigheten får inte efterforska vem du är eller vad du ska ha uppgifterna till i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, enligt 2 kap. 18 TF.

Om du begär ut löneuppgifterna har du alltså rätt att få ta del av dem.

Avslutning

Du kan alltså själv bestämma om du vill begära ut inkomstdeklarationen eller den anställdes löneuppgifter. Begäran ska dock framföras till olika myndigheter beroende på vad du eftersöker. För inkomstdeklarationen bör du vända dig till skatteverket på denna länk. För löneuppgifter för en anställd inom offentliga verksamhet, bör du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (94)
2019-05-08 Kan man få ut sitt svar från nationella provet?
2019-05-01 Bör jag JO-anmäla?
2019-04-27 Offentliggörandet av en allmän handling
2019-04-22 Bryter Lexbase mot lagen?

Alla besvarade frågor (69212)