Är konkurrensklausulen i mitt anställningsavtal giltigt?

2021-11-05 i Övrigt
FRÅGA
Hej Har i mitt anställningsavtal följande text:KonkurrensArbetstagaren förbinder sig att under anställningstiden och för en tid av 3 månader efter anställningens upphörande inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva eller på annat sätt främja verksamhet som konkurrerar med företagets verksamhet.Skulle arbetstagaren bryta mot konkurrensfördel enligt ovan, är företaget berättigat att erhålla skadestånd motsvarande sex gånger den genomsnittliga månadsinkomsten som arbetstagaren haft hos företaget under den sista 12-månadersperioden före anställningens upphörande.Hur ser ni på detta? Giltighet?Har inte erhållit någon ersättning för att den här klausulen står med i anställningsavtalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga så ska vi kika i företagshemlighetslagen (LFH), avtalslagen (AvtL) och det så kallade konkurrensavtalet (Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal mellan Svenskt näringsliv och PTK).

Lojalitetsplikt
Med anställningsavtalet följer en lojalitetsplikt som bland annat innebär att en arbetstagare inte får starta upp eller ta anställning hos en konkurrerande verksamhet. Denna lojalitetsplikt gäller under hela anställningstiden, dvs även under uppsägningstiden. Om det inte finns någon konkurrensklausul upphör lojalitetsplikten när anställningstiden har löpt ut och det finns då inte några principiella hinder mot att starta upp eller ta anställning hos ett konkurrerande företag. Detta gäller alltså generellt.

Konkurrensklausul giltighet
Om man dock vill förlänga denna lojalitetsplikt till att även gälla efter anställningens upphörande kan arbetsgivaren införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet. I vissa kollektivavtal finns tillåtligheten av konkurrensklausuler reglerat. Finns kollektivavtal på din arbetsplats kan du alltså kolla i det för att se vad som står om just konkurrensklausuler där. Saknas någonting om konkurrensklausuler i ditt anställningsavtal så prövas tillåtligheten av en sådan klausul enligt 36 § och 38 § AvtL. En arbetstagare är inte bunden av en konkurrensklausul längre tid än vad som anses skäligt.

Skälig konkurrensklausul
Vid bedömningen för vad som anses vara skäligt hämtar domstolen ofta ledning i det ovan nämnda så kallade konkurrensavtalet. Det ska noteras att domstolen har en hård syn på konkurrensklausuler eftersom de begränsar arbetstagarnas möjlighet att ta nya liknande tjänster. Det krävs alltså ganska mycket för att en sådan klausul ska anses skälig. Domstolen beaktar i sin bedömning bland annat hur omfattande klausulen är, hur lång bindningstiden är, vilken ekonomisk kompensation arbetstagaren får under bindningstiden osv.

Det ska noteras att det ofta krävs att arbetstagaren har tillgång till företagshemligheter för att en konkurrensklausul ska anses skälig. En företagshemlighet är information om affärs-eller driftsförhållanden som inte är allmänt kända eller lättillgängliga på företaget, som är hemlighållna och som kan skada i konkurrenshänseende om de läcktes (2 § LFH). Exempel på företagshemligheter kan vara kundlistor, ritningar, modeller osv.

Oskälig konkurrensklausul
Om en konkurrensklausul är oskälig kan domstolen jämka avtalet genom att t.ex. begränsa bindningstiden. I de flesta fall slutar en jämkning dock i att konkurrensklausulen ogiltigförklaras i sin helhet.

Bedömningen i ditt fall
Om du inte får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul inte införas alls. Om du dock får tillgång till företagshemligheter kan en konkurrensklausul införas. En konkurrensklausul får dock inte ha längre bindningstid än vad som är nödvändigt. Bindningstiden får som utgångspunkt inte vara längre än 9 månader. I detta fall är ju konkurrensklausulen 3 månader, vilket inte är oskäligt i för sig.

Du ska också få ekonomisk kompensation för den tid du är bunden av konkurrensklausulen efter att anställningen upphört, dvs under 3 månader. Att du inte får extra ersättning nu pga konkurrensklausulen är ingenting som egentligen är konstigt. Under din anställning gäller ju en lojalitetsplikt som motsvarar den som framgår av konkurrensklausulen. Därför ges ingen extra ersättning bara för att du har en sådan klausul i ditt anställningsavtal. Du ska dock som sagt få ersättning under den tid du efter att anställningen upphört är förhindrad att ta viss anställning hos andra företag.

Det skadestånd som enligt klausulen ska utbetalas vid brott mot klausulen motsvarar dessutom det sk konkurrensavtalet, vilket ju är vägledande vid bedömningen av konkurrensklausuler generellt.

Jag skulle därmed bedöma konkurrensklausulen som giltig och skälig.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97608)