FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess26/03/2022

Är JO:s beslut och utredningar offentliga?

Är ett beslut av JO tillsammans med bakomliggande utredning en offentlig handling.

Har jag rätt att ta del av bakgrunden till JO beslut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Jag kommer därför att utgå från den lagen i mitt svar till dig.

Innan jag går in på de mer specifika reglerna som har relevans för dina möjligheter att ta del av JO:s bakomliggande utredning, vill jag först understryka att JO:s beslut alltid är offentliga (42 kap. 1 § andra stycket OSL).

Sekretessreglerna som gäller för JO

Av 42 kap. 1 § första stycket OSL går att utläsa att offentlighet är huvudregeln som gäller om inte något annat framkommer av 42 kap. 2-4 §§ OSL. Du har alltså som utgångspunkt rätt att ta del av den bakomliggande utredningen till beslutet. De undantag som finns där sekretess råder är utifall:

1. Uppgift från enskild där sekretess följer av 15 kap. OSL (dvs. om det kan antas att riket kommer lida betydande men om uppgiften röjs, detta handlar om utrikes- och försvarsfrågor) (42 kap. 2 § första stycket punkt ett OSL).

2. Uppgift från en enskild där sekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden skulle ha gällt hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs (42 kap. 2 § första stycket punkt två). Exempelvis kan det röra sig om uppgifter om allvarligare brott, missbruksförhållanden eller om känsliga sjukdomar.

3. Om JO har beslutat att inleda en förundersökning gäller samma förundersökningssekretess som vid vanliga förundersökningar i brottmål (42 kap. 3 § OSL).

4. Om JO får in en sekretessbelagd uppgift från en myndighet följer sekretessen med från myndigheten till JO (42 kap. 4 § första meningen OSL). Om så är fallet får JO titta på den specifika sekretessregeln som gällde hos myndigheten som skickade över handlingen för att avgöra huruvida den kan lämnas ut eller om sekretess gäller.

För en handling som har upprättats just med anledning av JO:s tillsynsverksamhet, dvs. en anmälan eller ett yttrande från en myndighet eller tjänsteman eller ett inspektionsprotokoll upprättat av JO gäller dock bara sekretess om det kan antas att något allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. Utgångspunkten är alltså offentlighet beträffande dessa handlingar (42 kap. 4 § andra meningen OSL).

JO:s beslut kan inte överklagas

Det går inte att överklaga JO:s beslut att inte lämna ut en allmän handling (4 § andra stycket lag (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter).

Avslutande ord

Sammanfattningsvis kan man säga att JO:s tillsynsverksamhet är ganska öppen för insyn och sekretess gäller endast gällande för de uppgifter som jag har nämnt i punkterna ovan. JO gör en sekretessprövning i varje enskilt fall då någon begär ut allmänna handlingar. Om du begär ut en utredning med känsliga uppgifter (t.ex. rörandes en enskilds personliga förhållanden) får du vara beredd på att uppge vem du är och svara på varför du vill ta del av handlingarna. Det normala efterforskningsförbudet gäller nämligen inte om myndigheten behöver ställa frågor för att avgöra om handlingen kan lämnas ut till dig utan att någon kan komma till skada (2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen).

Tveka inte att höra av dig igen om några frågetecken kvarstår!

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”