Är jag skyldig att klippa den sida av häcken som vetter mot min granne?

2019-08-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Om jag har en häck som står precis innan tomtgränsen. Är jag då skyldig att klippa häcken på sidan som vetter mot grannen eller skall grannen ansa denna del av häcken?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får vi använda oss av Jordabalken (JB).

Det finns ofta överenskommelser grannar emellan

Jag tolkar din fråga som att häcken helt och hållet står på din tomt, och att det endast är du som äger den. Detta innebär egentligen kort och gott att det är du som ansvarar över häcken, såvida det inte finns någon överenskommelse eller liknande som tyder på annat. I fall liksom dessa, där det är en häck om vetter mot två tomter, så är det dock vanligt att grannar har en överenskommelse kring hur de ska göra med häcken och vem som har ansvaret för att klippa den.

Man ska ta skälig hänsyn till sin omgivning

Om du som ägare till häcken väljer att inte klippa häcken på grannens sida, så får vi istället ta vägledning i lagen om hur situationen ska lösas förutsatt att ingen överenskommelse finns. I lagen så finner man först och främst att var och en vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Detta resulterar i att du måste ta skälig hänsyn till dina grannar enligt de "allmänna grannelagsrättsliga förpliktelser" som finns, och att åsidosättande av dessa förpliktelser kan vara ett resultat av såväl positivt handlade som av en underlåtenhet att göra någonting. I ett vägledande rättsfall så har rätten bland annat slagit fast förväntningarna av dig som fastighetsägare måste avgöras efter en objektiv bedömning utifrån vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna (NJA 1990 s 71, JB 3 kap 1 §). Bestämmelsen är något diffus, men innebär kortfattat att du ska vårda häcken i enlighet med god grannsämja. Detta innebär exempelvis att du bör hålla häcken i den höjd som de buskar som finns i området normalt håller.

Grannen får under vissa omständigheter själv klippa ner grenar

Grannen har rätt bort rötter eller grenar som har trängt in på dennes tomt, om dessa medför olägenheter för denne. Grannen ska dock först ge dig möjlighet att själv ta hand om olägenheten, om åtgärden kan antas medföra skada för dig (JB 3 kap 2 §). Grannen får därför som huvudregel själv klippa ner de delar av häcken som växer över på dennes tomt, om du själv inte gör det och en skälig tid anses ha passerat. Med "skälig tid" avses ca sex månader. Grannen har dock ingen skyldighet att klippa den sida av häcken som vetter mot dennes tomt.

Sammanfattningsvis så måste du alltså med andra ord ta hänsyn till din granne i de val du tar angående häcken. Jag kan dock inte hitta någon uttrycklig skrivelse i lagtexten som gör dig skyldig att klippa den sida av häcken som vetter mot grannen, såvida den inte skulle börja ställa till med alltför stora olägenheter. Din granne skulle isåfall kunna vända sig till en domstol, men att det skulle bli något av en sådan talan känns samtidigt ganska osannolikt. I lägen liksom dessa så skulle jag definitivt råda dig att försöka reda ut situationen direkt tillsammans med din granne, för att försöka se till så att ni är på samma nivå och överens om hur häcken ska tas hand om. Förhoppningsvis så månar ni båda om att den ska se snygg och prydlig ut.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och önskar därmed ett stort lycka till med häcken. Om du skulle ha några fler funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1936)
2020-05-27 Hur bör jag tänka kring att investera tid och pengar i fastigheter som inte är mina?
2020-05-27 Löfte om framtida gåva av fast egendom är ogiltig
2020-05-26 Ljudvolym i bostad
2020-05-23 Vad gör vi vid tvist om fastighet?

Alla besvarade frågor (80290)