Är jag ansvarig för kostnaden att förhindra att ett större snöparti rasar ner på grannens garagetak när jag bor i ett kedjehus?

2021-03-11 i Fastighet
FRÅGA
Vi bor i kedjehus, där grannens garage är fäst i husväggen. Under denna snörika vinter har det uppdagats att det är behov för snösäkring/snöspärr på hustaken mot grannarnas garage, för att inte riskera att förstöra grannens garagetak (som är platt). Detta gäller alla hus utom det sista i gatan, eftersom inget garage ligger på deras ena sida och de behöver således inte sätta upp snöspärr och fundera över kostnaden för detta. Min fråga är vems kostnadsansvar det är, när det gäller att förhindra snö som kan ge olämpligheter för grannen? Själva snöspärren på taken sätts alltså upp på vårt hus, men behovet ligger hos grannen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du bor i ett kedjehus och i fasadväggen fäster grannens garage. Mot bakgrund av den i år ganska snörika vintern har ett behov av snösäkring uppstått för att undvika att egendom hos grannen, närmare bestämt taket på dennes garage, kommer till skada. Med anledning av de potentiella olägenheter som kan tänkas uppstå för grannen undrar du vem som ska svara för den aktuella kostnaden. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Jordabalken (JB).

Ordningslagen (OL).

Den sistnämnda lagstiftningen är egentligen av förvaltningsrättslig natur varför den främst reglerar relationen mellan det allmänna och enskilda. Det privaträttsliga området och lite mer specifikt den grannelagsrättsliga regleringen är emellertid ganska skral varför vissa analogier kommer att göras till ordningslagen för att belysa hur rättsläget enligt min mening bör tolkas.

Utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. I 3 kap. JB regleras de grannelagsrättsliga reglerna, men dessa reglerar i mångt och mycket endast vad som gäller vid olika anläggnings- och grävningsarbeten. I en av de inledande bestämmelserna till 3 kap. JB uttalas visserligen att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför olägenhet för fastighetens ägare får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom eller henne (3 kap. 2 § JB). Men av uppenbara skäl blir den här bestämmelsen föga tillämplig i det här fallet. Däremot måste den allmänna hänsynregeln ägnas viss uppmärksamhet. Av denna viktiga, men tämligen korta, regel framgår att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Något mer än så kommer dock inte till uttryck i lagtexten. Det som framförallt åsyftas är olika typer av störande verksamheter, men även krav på vidtagande av förebyggande åtgärder för att reducera risken för tillbud, olyckor och skada på annans egendom kan enligt mitt förmenande tolkas in under hänsynsregeln. Utifrån ett sådant synsätt går det därför att argumentera för att du har att svara för installationen av snöspärren eftersom risken uppkommen egendomsskada hos tredje man härrör från din fastighet.

Enligt den ovan nämnda ordningslagstiftningen åläggs fastighetsägare ett tämligen långtgående ansvar för uppkomsten av person- eller egendomsskada på offentlig plats. I lagen sägs att brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål, vilket i princip går att likställa med begreppet omedelbart. Vidare stadgas att snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska också ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas. Ansvaret för att de ifrågavarande åtgärderna vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe (3 kap. 3 § OL). Det ovan anförda är till och med straffsanktionerat varför den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fastighetsägarens skyldigheter kan ådömas böter. Annorlunda uttryckt utgör en försummelse (eller ett uppsåtligt handlande) en brottslig gärning. Men det ska samtidigt noteras, vilket påpekades inledningsvis och likaledes följer av lagtexten, att ordningslagen tillämpas på offentlig plats och i den förevarande situationen handlar det om privat mark.

Min uppfattning är dock att viss vägledning ändå kan hämtas från ovanstående, att ditt ansvar delvis kan tolkas in under den allmänna hänsynsregeln i jordabalken och att du enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och på civilrättslig grund kan komma att bli skadeståndsskyldig om du inte vidtar erforderliga skyddsåtgärder (jfr 2 kap. 1 § skadeståndslagen). Snötäcket ligger trots allt beläget på en byggnad (ditt hus) som i sin tur står på din fastighet. Att behovet i grunden ligger hos din granne förändrar dessvärre inte bedömningen av ditt fastighetsägaransvar.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96531)