Är hyreslägenhet som byttes till en ny lägenhet samboegendom?

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo flyttade ihop i en lägenhet som står på mig. Vi fick lägenheten genom att jag bytte min dåvarande lägenhet mot den vi har idag. Vi skrev på samboprövning för hans lägenhet och efter ett år sade han upp den då han inte fick hyra ut den i andra hand mer. Vi båda är skrivna på adressen. Och vi bor hos en privat hyresvärd. Vem får lägenheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för sambor finns i sambolagen (SamboL).

Allt som förvärvats gemensamt utgör samboegendom

När ett samboförhållande upphör, ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, (8 § SamboL). Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem gifter sig, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider, (2 § SamboL). I bodelningen ingår samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL).

Sådan bostad och bohag som förvärvats genom arv, testamente eller gåva undantas från samboegendom och ingår följaktligen inte i bodelningen (4 § SamboL). I bodelningen ingår heller inte sådan egendom som parterna avtalat bort (9 § SamboL).

Avsikten med förvärvet avgör

Sådan egendom som förvärvats före samborna börjat leva tillsammans undantas från bodelningen och utgör således inte samboegendom. Det är dock inte absolut: om förvärvet av bostad eller bohag skett i nära anslutning till att samborna flyttar ihop kan egendomen ändå utgöra samboegendom och således anses förvärvats med avsikt att användas för gemensamt bruk.

Det framgår av förarbeten att om egendom som inte förvärvats för gemensamt nyttjande, exempelvis en bostad som en av samborna innehaft före samboförhållandet, under förhållandet byts ut mot en ny gemensam bostad, anses den nya bostaden förvärvad för gemensam användning (prop. 1986/87:1 s. 257) .

Jag tolkar din fråga som att förvärvet av er nuvarande lägenhet gjordes med avsikt att ni skulle bo där tillsammans. Det innebär följaktligen att lägenheten som ni innehar och bor tillsammans i nu utgör samboegendom.

Den som bäst behöver lägenheten har rätt att bo kvar

En helhetsbedömning görs utifrån vem som bäst behöver lägenheten. Många olika faktorer avgör och det är inte helt enkelt att svara på med de få omständigheter i frågan. Hänsyn tas till om det finns barn inblandade men även till era ekonomiska situationer. Skulle det exempelvis vara svårare för din sambo att skaffa en ny bostad kan det också spela roll i bedömningen.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll