FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet31/05/2019

Är grannen ansvarig för träden på dennes tomt som fäller barr och löv ner på vår veranda?

Har grannen något ansvar för att grannens träd dom står precis bredvid tomtgränsen fäller barr och annat skräp på bår veranda. Detta medför att verandan ruttnar då vattnet inte kan rinna bort vid regn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 3 kap jordabalken finns bestämmelser om rättsförhållandet mellan grannar. I 3 kap. 1 § jordabalken finns stadgat att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs. Din granne har därmed ansvar över de träd som är placerade på hans/hennes fastighet. Som en följd av detta finns det i 3 kap. 2 § jordabalken en bestämmelse som i viss utsträckning ger fastighetsägare rätt att agera i det fall rötter och grenar från grannens fastighet ger upphov till olägenheter.

Rot eller gren som tränger in på fastighetsägares tomt

I 3 kap 2. § jordabalken anges att om en rot eller gren tränger in på en fastighetsägares tomt får fastighetsägaren ta bort grenen, under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet. Det är alltså viktigt att man som fastighetsägare först upplyser grannen om att roten eller grenen ger upphov till olägenhet och därmed ge grannen en möjlighet att åtgärda detta. 3 kap. 2 § jordabalken ger emellertid inte något stöd för fastighetsägare att kräva att åtgärder ska vidtas med träd som fäller barr och löv in på dennes tomt.

Skadestånd

Gällande skadestånd stadgas i 2 kap. 1 § skadeståndslagen att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan. För att grannen ska bära ansvar i det fall hela eller delar av din veranda ruttnar till följd av barren eller löven, krävs alltså att grannen agerat vårdslöst eller med uppsåt. Denna bedömning måste göras från fall till fall och faktorer som beaktas i bedömningen är risken för att en skada ska uppkomma, den sannolika skadans omfattning och möjligheten att förebygga skadan. Utifrån den information du anger i din fråga är min bedömning att det kan komma att vara svårt att nå framgång med ett skadeståndsanspråk gentemot grannen och således med att visa att grannen agerat vårdslöst genom att inte fälla träden.

Rekommendation

Sammanfattningsvis finns det inget stadgande som gör att din granne enligt lag skyldig att fälla träden på grund av att dessa fäller barr och löv in på din tomt. Till förmån för grannsämjan är därför min rekommendation att prata med grannen och upplysa henne/honom om att barren och löven orsakar olägenheter på din tomt. Jag hoppas ni kommer fram till en lösning.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”