Är fullmakten korrekt undertecknad?

2017-02-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
är denna fullmakt korrektundertecknad aaaaa med personnr xxxxxxger härmed min hustru bbbbb med personnrxxxxxxx fullmakt att i mitt namn och för min räkning företräda mig.- kvittera alla försändelser och att i bank ta ut pengar som finns på mina konto- sälja vår fastighet med fastighetsbeteckningxxxcccc.Även i övrigt min hustru rätt att, i alla angelägenheter som angår mig,företräda mig och bevaka mina rättigheterDenna fullmakt äger giltighet med medelbarverkan.ort xxxccundertecknad xccccn
SVAR

Hej!

Regler om fullmakt finns i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).

I avtalslagens 10-27 §§ finns allmänna regler om hur en fullmakt kan meddelas. I 16 § kan man utläsa att en fullmakt kan utgöra en skriftlig handling som överlämnas till fullmäktigen (d.v.s. den som ska företräda dig).

Det finns många exempel på hur en fullmakt kan meddelas. I 10 § 2 st. kan man läsa om ställningsfullmakt, i 13 § kan man läsa om fullmakt genom meddelande till tredje man och i 14 § kan man läsa om fullmakt genom kungörelse. Det finns även s.k. tolerans- och kombinationsfullmakter som inte är lagreglerade fullmakter.

Det finns inte enligt lag några krav på vad en skriftlig fullmakt ska innehålla. I min mening har du tydligt formulerat vem som är fullmaktsgivare genom att ange namn och personnummer. Du anger vem fullmäktige är genom namn och personnummer. Du anger vilka rättshandlingar fullmäktige får göra i ditt namn och för din räkning. Dessutom förtydligar du vilken fastighet som får säljas genom att ange fastighetsbeteckning och avslutar med att ange ort och underskrift. Det jag tycker kan tilläggas är ett datum från den dag då fullmakten tecknades.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88107)