Är en patientjournal sekretessbelagd?

2020-05-24 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Får en statlig myndighet i egenskap av arbetsgivare begära att få se ens sjukvårdsjournal? Frågan är altså inte om dom själva kan gå in och se utan om, de kan begära att du som anstäld lämnar ett utdrag? Samt av i lagen är dewtta reglerat?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel har alla rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kapitlet 1 § tryckfrihetsförordningen). Vad som anses som handling är en framställning i skrift eller bild eller en upptagning som kan avläsas eller avlyssnas med hjälp av tekniskt hjälpmedel, dvs. digitala handlingar (2 kapitlet 3 § tryckfrihetsförordningen). Handlingen är vidare allmän om den förvaras hos en myndighet och är inlämnad eller upprättad där (2 kapitlet 4 § tryckfrihetsförordningen). En sjukvårdsjournal är en skriftlig handling som förvaras hos myndighet och är upprättad där. En handling anses upprättad hos myndighet när den expedierats. I ditt fall med en sjukvårdsjournal anses den upprättad när själva journalen färdigställts för anteckning. (2 kapitlet 10 § tryckfrihetsförordningen). En sjukvårdsjournal är således en allmän handling som alla har rätt att ta del av. Däremot finns det givetvis offentlighets- och sekretssprövningar som måste göras.

Inom hälso- och sjukvård gäller sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (25 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Din sjukvårdsjournal är alltså belagd med sekretess. Sekretessen innebär att ingen sjukvårdspersonal får avslöja uppgifterna i journalen, varken muntligt eller genom en skriftlig handling. Detta gäller om det är en offentligt bedriven hälso- och sjukvård. Skulle detta bedrivas som ett privat företag så gäller inte offentlighets- och sekretesslagens regler. Däremot rådet det fortfarande tystnadsplikt även för dessa enligt patientsäkerhetslagen.

Detta innebär som sagt att ingen får röja en uppgift där det rådet sekretess (8 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Däremot gäller inte sekretessen för den enskilde själv. Du får givetvis ta del av din egen sjukvårdsjournal trots att den är belagd med sekretess (12 kapitlet 1 § offentlighets- och sekretesslagen).

Sammanfattningsvis kan man säga att en sådan journal anses som en allmän handling. Däremot är uppgifter inom hälso- och sjukvård om en enskilds hälsotillstånd belagda med sekretess som innebär att detta inte får spridas till allmänheten på något sätt. Detta hindrar dock inte att du själv får ta del av din journal. En arbetsgivare kan som huvudregel således inte kräva att få ta del av ens sjukvårdsjournal.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (234)
2021-01-17 Gäller sekretess mot personen handlingen angår?
2020-12-29 Kan man begära att vara anonym i en dom?
2020-12-21 Får polis berätta om utfärdande av ordningsbot till släktingar?
2020-12-17 Gäller sekretess mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården?

Alla besvarade frågor (88294)