Är en förälder skadeståndsskyldig för sitt barns skadegörelse?

Hej Lawline! Nyligen skedde ett missförstånd mellan min son och hans kompis (båda 12 år fyllda). De hade stämt träff och kompisen köpte en bussbiljett på 23 kr i "onödan". Han försökte därefter kräva min son på dessa pengar då han ansåg att det var hans fel. Min son höll inte med varvid kompisen, fick vi veta i efterhand, i en lång SMS-chatt började hota och utpressa med att om inte min son betalde, skulle kompisen hämta sina kompisar och det skulle "hända grejer". Dagen efter sökte de upp vårt hus och krossade ett fönster. Strax innan livevideostreamade de till min son hur de bankade på fönster etc och han vågade då inte komma hem då ingen annan var hemma. Killen som hade dragit dit 3 andra okända killar och krossat rutan har erkänt att han var med, men han vägrar berätta vilka de andra var eller vem som kastade stenarna. Hans mamma vägrar att pressa honom på information, men hon vägrar också betala vår självrisk då det inte var hennes son som hade kastat stenen. Ur min synvinkel är det hennes son som hade motiv (han var arg) och hade uppsåt att "göra något" om han inte fick pengar och han drog uppenbarligen dit för oss helt okända personer för att hämnas. Vi har givetvis polisanmält (och bifogat sms-chatt) men polisen utreder inte minderåriga och Soc kommer inte fokusera på skuldfrågan. Kan man kräva mamman att betala skadestånd till oss (=vår självrisk på 4000kr och tidsspillan för vår del) för att inte tala om psykiskt lidande för vår son? Tacksam för svar. MVH.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller skadestånd och föräldrars principalansvar. Detta regleras i skadeståndslagen (SkL), varför mitt svar främst kommer utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag utgå från att den som är förälder till pojken även är vårdnadshavare.

Kan man kräva en förälder på skadestånd för dålig uppsikt över sitt barn?
Vårdnadshavare svarar för att dennes barn får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets utveckling och övriga omständigheter. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämplig åtgärder vidtas (6 kap. 2 § föräldrabalken). För att en vårdnadshavare ska kunna hållas skadeståndsansvarig krävs att denne uppsåtligen eller av oaktsamhet brustit i sin skyldighet att se till att barnet står under uppsikt (2 kap. 1 § SkL).

Det är svårt för mig att avgöra enbart på uppgifterna i din fråga om föräldrarna till pojken som kastade stenen kan vara direkt skadeståndsansvariga för sin bristande uppsikt över pojken. Av uppgifterna i din fråga verkar det som att pojken har handlat på eget bevåg och inte under en situation som typiskt innebär att en förälder har tillsyn över pojken. Däremot skulle föräldrarna till pojken kunna vara skadeståndsansvariga genom principalansvar för brott som deras barn begått. Detta återkommer jag till senare i frågan.

Kan vi kräva pojken på skadestånd?
Barn är inte straffmyndig förrän vid 15 års ålder, varför pojken ifråga inte kan dömas till någon påföljd (1 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Däremot kan pojken bli skadeståndsskyldig i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling samt handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).

Ni kan således kräva skadestånd från pojken men enligt min bedömning borde ni ha större möjlighet att faktiskt få skadeståndet samt mer omgående om ni vänder ert skadeståndskrav mot pojkens föräldrar. Det är svårt att bedöma hur mycket ni skulle kunna få i skadestånd från pojken med tanke på hans ålder. Övriga omständigheter såsom utveckling och ekonomi kan som sagt också spela in i en eventuell domstolsbedömning.

Vad kan vi kräva skadestånd för?
Stenkastningen
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL).

Krossandet av glaset är att anse som en sakskada. Skadestånd med anledning av en sakskada omfattar ersättning för reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet. I ert fall vill ni ha ersättning för självrisk vilket skulle kunna ses som reparationskostnad alternativt annan kostnad. Ni vill även ha ersättning för tidsspillan vilket är en följdskada och som jag tolkar det menar du tidsspillan i form av inkomstförlust (5 kap. 7 § SkL). Enligt min bedömning finns det möjlighet att nå framgång med ett krav om skadestånd för stenkastningen.

Hoten
Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska ersätta den skada som kränkningen innebär (2 kap. 3 § SkL). Det är dock lite oklart i ert fall vem det är som har kastat stenen och således orsakat sakskadan. Däremot, med bakgrund av dina uppgifter i frågan, är det mer klart vem det är som har hotat din son.

Det psykiska lidandet för er son till följd av hoten, skulle kunna ses som en kränkning. Som ovan nämnt måste det röra sig om kränkning genom brott. Hot om brottslig gärning skulle kunna anses vara olaga hot vilket innefattar ett angrepp mot en persons frid. Olaga hot innebär att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § BrB). Vidare krävs uppsåt för att handlingen ska anses vara ett brott. (1 kap. 2 § BrB). Vad gäller uppsåt har jag svårt att göra en bedömning men av det du uppgett i frågan framstår det som om pojken hade uppsåt till att din son skulle känna sig rädd.

Vad gäller skadestånd för kränkning till följd av brott, ställs emellertid ett allvarlighetskriterium upp i lagtexten, varför det krävs att hoten ska kunna anses vara allvarliga. Av vad du uppgett i frågan om att pojken hotade med att det skulle "hända grejer" samt att de "livestreamat" när de gick runt och bankade på huset skulle kunna vara tillräckligt för att räknas som allvarligt.

Vid bestämning av skadestånd med anledning av kränkning beaktas vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Det ska särskilt beaktas om handlingen haft förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, rikta sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Med detta i beaktande bedömer jag att skadeståndet för kränkningen inte kan bestämmas till något högre belopp eftersom inget av det som särskilt ska beaktas verkar ha förekommit i fallet med din son och inte heller med hänsyn till handlingens art eller varaktighet. Enligt Brottsoffermyndigheten ligger schablonbeloppet för verbala eller skriftliga hot mellan 5 000 – 7 000 kr.

Kan man kräva en förälder på skadestånd för något som dennes barn gjort?
Föräldrar som är vårdnadshavare till barn som begått brott har ett principalansvar. Detta innebär att föräldrarna har ett skadeståndsansvar för sitt barns handlande även fast det inte förekommit någon vårdslöshet från föräldrarnas sida (de har ett strikt ansvar). Principalansvaret täcker sakskador på grund av brott samt skada på grund av kränkning (3 kap. 5 § SkL).

Det måste alltså röra sig om ett brott för att principalansvar för sakskada ska kunna göras gällande. I ert fall skulle eventuellt brottet skadegörelse kunna vara aktuellt. Skadegörelse innebär att någon förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den (12 kap. 1 § BrB). För att skadegörelse ska räknas som ett brott krävs också uppsåt.

Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om det rör sig om ett brott eftersom det är många olika omständigheter som kan spela in en uppsåtsbedömning men med bakgrund av de uppgifter du angivit i frågan bedömer jag det som troligt att handlingarna är att anse som skadegörelse då det är mycket tveksamt att pojken råkat kasta in stenen.

Om ett brott begåtts täcker principalansvaret alltså alla de skador som ni uppger att ni har orsakats, det vill säga, sakskadorna i form av självrisk och tidsspillan samt kränkning av er son.

Hur mycket kan vi få i skadestånd?
Föräldrar kan som mest ansvara för skadestånd upp till en 1/5 av prisbasbeloppet. År 2019 ligger prisbasbeloppet på 46 500 kr och 1/5 av detta är således 9 300 kr (2 kap. 6 § SFB). Du uppger att ni vill ha ersättning för självrisken om 4 000 kr vilket ni då skulle kunna få full ersättning för. Du har inte preciserat hur mycket ni vill få för tidsspillan samt för kränkningen av er son men ni kan maximalt få ut 9 300 kr genom att kräva skadestånd från föräldrarna. Mitt råd är att ni har stöd för den ersättning ni kräver för att kunna rättfärdiga beloppet för pojkens föräldrar (samt eventuellt senare i domstol).

Notera dock att ersättningen kan komma att jämkas i domstol, om det är uppenbart oskäligt att föräldern ska betala skadeståndet med hänsyn till förälders förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldern har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott (3 kap. 6 § SkL).

Hur kan man göra om man inte kommer överens med den skadeståndsskyldige föräldern?
Mitt råd är att ni försöker komma överens med föräldrarna till pojken som ni misstänker har kastat stenen. Framställ ert betalningskrav och varför ni vill att föräldrarna betalar. Framställ kravet skriftligen. Kanske kan pojkens föräldrars försäkringsbolag gå in och täcka vissa delar genom ansvarsförsäkring. Kanske är ni också villiga att mötas halvvägs och komma överens om en summa. Att komma överens utan juridisk process är alltid en lättare väg att gå men du uttrycker i frågan att mamman till pojken har varit ovillig att bemöta era krav. Ni skulle därför kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lagen om betalningsföreläggande). Tips är att läsa mer på Kronofogdens hemsida här. Om pojkens föräldrar medger skadeståndsskyldighet hjälper Kronofogden er att få ut er ersättning. Om pojkens föräldrar däremot bestrider skadeståndsanspråket kan ni välja att vända er till domstol.

Vid en tvist i domstol krävs bevis för att bevisa både att brott har begåtts men också att ni är berättigade den summan ni kräver skadestånd för. Det är därför viktigt att ni dokumenterar all konversation som skett och sker mellan barnen, mellan föräldrar, kvitton för reparationer och självrisk. Jag ser dock vissa svårigheter med att bevisa att det faktiskt var just den pojken ni menar, som kastade stenen och inte någon av de andra pojkarna utan i nuläget står ord mot ord.

Observera dock att den förlorande parten vid en tvist i domstol, får stå för motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken) samt att vissa kostnader tillkommer för att skicka in stämningsansökan. Har ni rättsskydd kan ni dock undgå delar eller i princip hela rättegångskostnaderna. Jag råder dig därför att vända er till ert försäkringsbolag för att se om ni har en rättsskyddsförsäkring. Rättsskydd ingår som regel i hemförsäkringar och innebär att ni kan få kostnader för tvisten ersatta av ert försäkringsbolag samt ibland även juridisk rådgivning.

Sammanfattning
Ni kan alltså kräva pojkens föräldrar på skadestånd för stenkastningen och hoten. Det krävs dock att brott har begåtts och med den informationen jag har är det svårt att göra en sådan bedömning främst vad gäller uppsåt samt allvarlighetsgrad. Ytterligare ett osäkerhetsmoment är vem som har kastat stenen. Mitt råd är att ni försöker komma överens med pojkens föräldrar och i annat fall vända er till Kronofogden och i sista hand domstol. Ni väljer själva vilken nivå ni lägger er på vad gäller storleken på skadestånd, vem ni riktar anspråk mot och vad ni kräver skadestånd för men det är antagligen troligare att föräldrarna väljer att betala (eller att ni vinner framgång i domstol) om de kan beläggas med något stöd i form av t.ex. kvitton, dokumenterad konversation mellan pojkarna och Brottsoffermyndighetens schablon om kränkningsersättning.

Hoppas du fick svar på din fråga, att ni kan komma överens och att konflikten mellan pojkarna löser sig.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”