Är en domare som tidigare dömt i ett brottmål jävig om hen senare dömer i en vårdnadstvist med samma part?

2020-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om man i är en vårdnadstvist, och är dömd för brott mot motparten, och det tas upp i tvisten, och det är samma domare som dömde i brottsmålet, som i vårdnadstvisten? Kan det vara tal om jäv?Mvh
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När anses domare vara jäviga?

Domare anses vara jäviga om:

- de själva eller någon närstående är part i målet,
- de är motpart till någon av parterna i ett annat mål,
- de fattat beslut om samma sak i en annan domstol eller på en myndighet,
- de varit ombud till någon av parterna i samma mål eller
- någon särskild omständighet föreligger som rubbar förtroendet för domarens opartiskhet i målet, rättegångsbalken 4 kap 13 §.

I ditt fall är det egentligen bara den sistnämnda grunden som skulle kunna ligga till grund för att domaren är jävig i målet.

Får samma domare döma i två mål som rör olika saker där samma part deltar?

Enligt ett rättsfall (NJA 1993 s. 571) föreligger inte jäv som huvudregel bara för att en domare dömer i två olika mål där en och samma part är inblandad under förutsättning att det rör sig om två olika saker, det vill säga att det är olika frågor som berörs i respektive mål. Om det däremot finns någon särskild motsättning mellan domaren och parten på grund av något som hänt under den tidigare rättegången och parten upplever att domaren är negativt inställd till honom på grund av det kan domaren ses vara jävig i vissa fall.

I det nämna rättsfallet rörde det sig om en situation liknande din fråga, nämligen att domaren tidigare hade dömt i ett brottmål och nu skulle döma i en vårdnadstvist där samma man var part. Högsta domstolen kom i det här fallet fram till att det inte rörde sig om jäv.

Rättsfallet ovan kan möjligtvis vara en indikation på att domaren i din fråga inte bör ses vara jävig. Men om domaren under rättegången skulle uppvisa en negativ inställning till mannen i vårdnadsmålet och detta kan antas bero på den tidigare domen skulle en jävsinvändning kunna framställas av mannen för att åtminstone få det prövat.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1150)
2021-04-22 Krävs läkarintyg när ombudet blivit sjuk och inte kan inställa sig vid huvudförhandling? Vem betalar vittneskostnaderna vid inställd huvudförhandling?
2021-04-18 Att få prövning i HD
2021-04-17 Undanhålla sig fängelsestraff
2021-04-17 Förutsättningarna för husrannsakan.

Alla besvarade frågor (91410)