FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess20/05/2019

Är en biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretesskyddade uppgifter?

Hej!

Är kommunens biståndshandläggare skyldig att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till försäkringskassa och polismyndighet utan den enskildes samtycke?

Hälsningar


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att utgå ifrån det som gäller ifråga om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Svaret på din fråga finner du genom att samläsa syftet med socialtjänsten enligt SoL samt de regler som gäller för sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Utgågngspunkten är att uppgifter belagda med sekretess är de inte får röjas för en annan myndighet enligt 8 kap. 1 § OSL. Av andra meningen i bestämmelsen framgår det dock att undantag kan göras, men att det måste framgå av OSL i vilka fall det är möjligt. Av 10 kap. 1 § OSL framgår det att en sekretessbrytande grund är den enskildes medgivande. Även utan ett medgivande kan sekretessbelagda uppgifter lämnas mellan myndigheter enligt 10 kap. 2 § OSL. Detta förutsätter dock att det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamehet och bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.

För att avgöra vad som gäller beträffande sekretess i fråga om ekonomiskt bistånd behöver man se till vad som specifikt gäller vid dessa ärenden. Biståndsärenden är socialtjänstens arbete för att hjälpa personer att klara av sin försörjning. Rätten till bistånd präglas av den enskildes rätt till integritet och frivillighet. Socialtjänstens insatser ska inte göras över huvudet på enskilda utan ta sin utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över sin situation.

Inom socialtjänsten gäller enligt 26 kap. 1 § OSL en presumtion om sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Endast om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, kan uppgiften lämnas ut. I vilka fall uppgifter kan lämnas ut måste avgöras efter en skadeprövning från fall till fall. Detta gäller vid utlämnande både till enskilda och till myndigheter. Det är alltså fråga om en stark sekretess.

Det behöver göras en bedömning i det enskilda fallet om sekretessen kan brytas. Om det är fråga om ekonomiskt bistånd tex. Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § SoL torde det i normalfallet kräva att den enskilde samtycker till att uppgifterna lämnas över, eftersom det är fråga om ett frivilligt stöd. Detta innebär att det inte generellt sett kan sägas föreligga en skyldighet för en biståndshandläggare att lämna ut sekretesskyddade uppgifter till Försäkringskassan eller polismyndigheten, men det behöver göras en bedömning i det enskilda fallet för att avgöra denna fråga.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?