Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?

2020-03-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Är en försvarsadvokat jävig om denne upprepade gånger har umgåtts med och bjudits på fester/middagar, med en uppenbart kriminell organisation?Om inte, är det lämpligt av advokaten att umgås i de kretsarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En advokat måste iaktta god advokatsed

Till att börja med är en advokat skyldig att iaktta god advokatsed, rättegångsbalken 8 kap. 4 §.

För att veta vad som är god advokatsed har Advokatsamfundet utfärdat vägledande regler om god advokatsed.

Är en advokat jävig om denne umgås med en kriminell organisation?

Jävsreglerna (sk intressekonflikter) handlar om att advokater inte får anta ett uppdrag om det finns intressen som kan krocka med varandra. Detta kan exempelvis vara fallet om advokaten biträder motparten i saken. I din fråga framgår det inte om advokaten biträder någon i den kriminella organisationen eller om organisationen har någon motpart som advokaten biträder. För att advokaten ska anses vara jävig i den situation du beskriver krävs det att det finns två intressen som krockar.

Är det olämpligt att en advokat umgås med en kriminell organisation?

I vägledande regler om god advokatsed framgår det att advokatens roll och främsta skyldigheter bland annat är att uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. För advokater är det viktigt att bevara lojaliteten och förtroendet för deras klienter. I de vägledande reglerna framgår inget om advokaters umgänge med kriminella. Däremot kan det anses olämpligt av en advokat att vid upprepade gånger umgås med en kriminell organisation eftersom detta kan förstöra förtroendet för advokatkåren. Det är även mycket möjligt att klienter tappar förtroendet till en advokat som umgås med kriminella. Eftersom en advokats förtroende och lojalitet mot sina klienter kan äventyras vid umgänge med kriminella så skulle jag säga att detta är ett olämpligt agerande.

Sammanfattning

Att en advokat umgås med en kriminell organisation vid upprepade tillfällen är jävigt om det innebär att intressen krockar med varandra. Oavsett bör ett sådant umgänge anses vara olämpligt eftersom det riskerar att äventyra förtroendet för advokatkåren. Umgänget riskerar även att förlora klienters förtroende och tillit hos denna advokat.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?
2020-09-18 Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?

Alla besvarade frågor (84158)