Är elevsvar från grundskolan offentliga handlingar?

Hej,

Inför en kommande uppsats önskar min projektgrupp jämföra cirka 500 elevlösningar till nationella prov i grundskolan, i detta fall svenskans uppsatsdel med tillhörande betyg. Proven kan absolut vara anonymiserade. Är det något som vi har rätt att begära ut från en eller flera kommunala grundskolor?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Elevsvar från grundskolan är möjligen offentliga handlingar; betyg är definitivt det

Regler om rätt att ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (hädanefter TF). I 2 kap 1 § TF stadgas att var svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Denna rätt konkretiseras i 2 kap 13 § TF, där det framkommer att den som har rätt att ta del av en allmän handling, även har rätt att mot en avgift få en kopia av samma handling.

Vad som anses vara en allmän handling specificeras närmare i 2 kap 3 § TF samt 2 kap 6-7 § §. Utan att gå alltför djupt inpå rekvisiten, innebär dessa regler förenklat att en handling (varmed förstås en skrift, eller bild, eller en upptagning förvarad på myndighetens datorer) som förvaras hos en myndighet och är att anse som upprättad, är allmän.

Kommunala grundskolor är myndigheter i TF:s mening. Reglerna i 2 kap TF träffar följaktligen kommunala grundskolor.

Betyg är en form av myndighetsbeslut, som anses expedierad så fort beslutet är fattar och delgetts de berörda (d.v.s expedierats), 2 kap 7 § första stycket TF. Det finns ingen sekretess som kan åberopas för att hemlighålla betyg. Ni har därför rätt att få ut elevernas betyg.

När det gäller elevernas svar, är saken lite mer komplicerad. Elevernas svar, till skillnad från betygen, är ju inget beslut som fattas på skolan. Elevsvaren torde snarare, enligt min bedömning, vara att se som handlingar som är inkomna till myndigheten; de skrivs av elever, och lämnas sedan över till behörig befattningshavare.

Detta är dock ingen alldeles självklar bedömning. Det går också möjligen att se elevsvaren som beslutsunderlag, som inte utgör egna handlingar. Min bedömning är som sagt att elevsvaren på ett prov är att se som allmänna handlingar som därför kan begäras ut, men detta är som sagt inte självklart.

Prova att begära ut elevsvar och se om ni får det

Som framgår ovan så har ni enligt min bedömning rätt att ta del av elevsvar som förvaras hos grundskolorna. Ett enkelt sätt att testa om grundskolorna delar min bedömning, är att helt enkelt ta kontakt med en grundskola och begära ut ett elevsvar. Om skolan lämnar ut elevsvaret, så vet ni med nästintill säkerhet att ni har rätt att få ut även andra elevsvar.

Jag råder er därför att innan ni genomför ert projekt, kontakta en grundskola och begära ut handlingen. Vägrar grundskolan lämna ut handlingen, har ni dessutom möjlighet att överklaga beslutet (2 kap 15 § TF).

Sammanfattning

Kommunala grundskolor är myndigheter i TF:s mening, och ni har därför rätt att få ut offentliga handlingar som förvaras på skolan. Betyg är handlingar ni med säkerhet har rätt att få ut. Vad gäller elevsvaren är saken inte lika självklar, men mycket talar ändå enligt min mening för att ni har rätt att få ut elevsvar. Ett säkert sätt att ta reda på om min bedömning är korrekt, är att helt enkelt kontakta en grundskola och begära få en kopia på ett elevsvar. Delar skolan min bedömning, kommer ni att få ut den begärda handlingen, varefter ni kan vara säkra på att ni har rätt att få ut elevsvar. Delar inte skolan min bedömning, kan ni överklaga beslutet och få domstols prövning.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo