Är detta avtalsvillkor oskäligt med hänsyn till konsumentköplagen och distansavtalslagen?

Hej, Jag är företagare och undrar vad som gäller köpvillkor/avtalsvillkors skälighet när företaget skriver sina egna policys. Den text som jag finner mig svår att tyda är första punkten som står skriven på konsumentverkets sida gällande denna lag som säjer följande: "Villkoret är oskäligt när det strider mot tvingande konsumentskyddande lagstiftning. Till exempel villkor som ger konsumenten sämre rättigheter än vad som står i lagen." Ett hypotetiskt exempel-scenario där företaget har skrivit i sitt köpevillkor gällande ångerrätt som säger att: "För el-komponenter och annan elektronisk utrustning får dessa endast returneras om de provmonterats på en auktoriserat företag." Har förpackning brutits gällande dessa typer av varor så gäller även då inte garantin. Motiveringen är att säljaren inte kan garantera att varan inte har manipulerats. Var säger Lawline? Ligger detta inom skäliga omständigheter? Med vänliga hälsningar Pier

Lawline svarar

  Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Jag utgår ifrån att du är en näringsidkare som säljer varor till konsumenter. I en sådan situation tillämpas konsumentköplagen (KkL) när försäljningen sker i din affärslokal. När försäljningen sker på till exempel internet tillämpas lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Jag tolkar exemplet av villkoret i frågan som en reglering av konsumentens rätt att ångra sitt köpt när varan väl är avlämnad. Villkor som näringsidkaren ställer upp i avtalet som är till större nackdel för konsumenten än vad som anges i KkL och distansavtalslagen är som huvudregel oskäliga. Om näringsidkaren använder sig av sådana villkor i avtalet med konsumenten blir de automatiskt ogiltiga (jämför 1 kap. 10 § KkL och 1 kap. 4 § distansavtalslagen). 

Är villkoret oskäligt med hänsyn till konsumentköplagen och distansavtalslagen?

När varan säljs i affärslokal och är avlämnad till konsumenten finns det ingen lagstadgad rätt för konsumenten att ångra sitt köp (jämför 7 kap. 3 § KkL). 

Vid försäljning utanför affärslokal gäller följande. För varor som säljs för 400 kr eller mera har konsumenten en rätt att ångra sitt köp under en viss tid (jämför 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 kap. 10 § distansavtalslagen). Denna rätt har konsumenten möjlighet att utnyttja inom 14 dagar från och med den dag då konsumenten i praktiken får varan i handen (2 kap. 10 och 12 § distansavtalslagen). Det finns däremot undantag från rätten för konsumenten att ångra sitt köp (2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Om konsumenten använder sin rätt att ångra köpet ska konsumenten som grundregel själv stå för kostnaden att returnera varan till näringsidkaren (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Näringsidkaren ska betala tillbaka beloppet som konsumenten har betalat till näringsidkaren (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Näringsidkaren har under vissa omständigheter rätt att kräva konsumenten på ersättning för varans returnering (2 kap. 15 § distansavtalslagen).

Vad som gäller i din situation

Säljer du varorna i din affärslokal kommer villkoret som du tar upp som exempel inte att strida mot KkL. Detta beror på att KkL inte tar upp någon lagstadgad rättighet för konsumenten att ångra sitt köp efter att varan har avlämnats till konsumenten. Jag bedömer inte heller i övrigt villkoret som oskäligt gentemot konsumenten då din motivering till varför villkoret ställs upp är rimlig. Skäligheten förutsätter förstås att villkoret tydligt anges i avtalet med konsumenten.

Säljer du varorna utanför affärslokalen (vanligen på internet) så gäller följande för dig. Distansavtalslagen ställer som huvudregel upp en lagstadgad rättighet för konsumenten att under vissa omständigheter ångra sitt köp under en tidsfrist på 14 dagar. Detta gäller även om varan avlämnats till konsumenten. Det finns ingen bestämmelse i distansavtalslagen som undantar konsumenten från sin rätt att ångra köpet på grund av att varorna inte provmonterats på ett auktoriserat företag. Av denna anledning blir detta villkor till större nackdel för konsumenten än vad som anges i distansavtalslagen. Villkoret är därmed oskäligt och ogiltigt gentemot konsumenten. I avsaknad av uppgifter kan jag däremot inte uttala mig om rätten att ångra köpet på annat sätt skulle kunna vara undantagen för konsumenten. Om rätten att ångra köpet inte gäller för konsumenten skulle det förstås innebära att villkoret inte blir oskäligt och ogiltigt. Om undantagen skulle vara tillämpliga i ditt fall kan du kontrollera i lagen (se särskilt 2 kap. 11 § distansavtalslagen).

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”