FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott08/11/2020

Är det tillåtet att visa sympati för allvarliga brott

Hej! Är det tillåtet i Sverige att uttrycka sympati och beundran för brott som våldtäkter, mord, misshandel, olaga hot eller i värsta fall terrorism? Jag tänker då situationer då andra hör detta. Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Din fråga faller under brottet uppvigling, som regleras i 16 kap 5 § Brb. Där det framgår att den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

För straffansvar krävs att gärningsmannen genom sitt meddelande försöker förleda en brottslig gärning. Detta kan ske genom uppmaning, vilket framgår av lagtexten. Även indirekt uppmaning omfattas av bestämmelsen. Det bör dock iakttas viss försiktighet vid bedömande av om ett uttryck för gillande och sympati kan anses innefatta en uppmaning till brottslig gärning (se prop. 2009/10:78 s. 59 när det gäller brottet offentlig uppmaning).

För att brottet ska anses vara fullbordat krävs att meddelandet har lämnats till allmänheten med direkt uppsåt att uppmaningen ska förleda till brottslig gärning. För straffansvar krävs inte att uppmaningen följts och att något brott eller annan handling verkligen kommit till stånd.

Av 16 kap 5 § 3:e stycket regleras vad som utgör ringa fall av uppvigling. För dessa stadgas ingen straffansvar. Enligt lagtexten ska vid bedömande av om brottet är ringa särskilt beaktas om det förelegat endast obetydlig fara för att uppmaningen eller försöket skulle leda till efterföljd.

I anslutning till uppviglingsparagrafen bör man även uppmärksamma lagen om straff för offentlig uppmaning m.m, som till skillnad från 16:5 Brb har en snävare tillämpningsområde, såtillvida att endast avser uppmaning till allvarliga brott.

Vad som är straffbart enligt 3 § lagen om offentlig uppmaning mm är väsentligen samma som för uppvigling. Av bestämmelsen framgår att den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet eller till samröre med en terroristorganisation enligt 2 b § döms till fängelse i högst två år. Allvarlig brottslighet avser mord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd (2 §) Här omfattas även terroristbrott. Vidare framgår av 7 § lagen om offentlig uppmaning mm att ansvar enligt 2 b § ska inte dömas ut om samröret har varit obetydligt eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är att anse som ringa.

Sammanfattningsvis krävs för straffansvar att vederbörande har uppmanat till brottslig gärning. Att endast visa sympati för allvarliga brott, kan vara en gråzon. Det skulle kunna vara olaga hot enligt 4 kap 5 § BrB, om uttalandet kan anses utgöra ett hot riktat mot en specifik person.

Hoppas svaret att svaret har varit tillfredsställande.

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”