Är det tillåtet att använda vissa föremål i en självförsvarssituation, och är det tillåtet att rikta slag mot vissa delar av kroppen vid sådana situationer?

FRÅGA
Jag undrar om självförsvars grejer.1. Får jag ha sand/grus/stenar i mina fickor för att användas som självförsvar? Genom att kasta på ögonen eller ansiktet.2. Är det ställen eller delar av kroppen som man inte får slå på som t.ex. halsen, käke, övredelen av magen(ungefär vid diaphragman).Jag undrar detta för att man vill ju inte få skadestånd eller vad det nu kallas.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns i den svenska straffrätten ingenting som förbjuder vissa typer av föremål att användas i självförsvar, och heller inte något som uttryckligen förbjuder enskild från att slå vissa delar av kroppen i självförsvar, detta eftersom vad som räknas som lagligt självförsvar är helt beroende på den enskilda situationen.

Enligt 24 kap. 1 § BrB utgör nödvärn en av flera ansvarsfrihetsgrunder i svensk straffrätt. Nödvärn kan enklast beskrivas som just självförsvar i hotande situationer. Huruvida de i frågan uppräknade föremålen och de i frågan riktade slagen mot angriparens kropp är tillåtet i en nödvärnssituation bedöms mot kriteriet om agerandet är uppenbart oförsvarligt. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld.

Försvarlighetsbedömningen görs genom att väga in det angripnas beskaffenhet och dess betydelse samt omständigheterna i övrigt. Hit räknas bland annat de inblandade personernas kroppsvikt, kunskaper om kampsport, upphetsning, förekomst av allvarliga hotelser och, om det är ett konkret eller akut hot, det använda våldet samt förutsebara skaderisker. Även om nödvärnsvåldet resulterar i angriparens död kan nödvärn fortfarande göras gällande. Allt beror på huruvida agerandet är uppenbart oförsvarligt.

Det skall vidare sägas att en civilrättslig skadeståndstalan kan riktas mot dig även ifall ditt agerande utgör nödvärn, detta eftersom skadeståndstalan görs i en civilrättslig talan medan nödvärnssituationen behandlas i ett brottmål.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?