Är det straffbart att stå bredvid och kolla på när kompisen misshandlar någon?

Jag undrar vad som händer om man är 15 år och står bredvid och kollar på när ens kompis slår/sparkar någon utan att ingripa. Gör man sig skyldigt till något brott då? Vad för straff kan kompisen (15år) få för att han slog någon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är straffbart att stå bredvid och kolla på när ens kompis slår/sparkar någon, utan att ingripa samt vad kompisen som slog kan få för straff.

Jag kommer börja med att uppge vilket brott som kan bli aktuellt när man har slagit någon annan och sen kommer jag gå över till vad man kan bli skyldig till om man bara står bredvid och kollar på. Tillämplig lag för situationen är Brottsbalken (BrB).

När jag talar om gärningsman syftar jag i detta fall på personen som slog/sparkade annan. 

Vad för straff kan kompisen få för att han slog någon?

Nu vet jag inte exakt vad som har hänt i den specifika situationen, men utifrån omständigheterna som nämns så skulle jag säga att det rör sig om misshandel. Misshandel innebär bl.a. att man tillfogar någon annan person kroppsskada eller smärta (3 kap. 5 § BrB). Straffet för misshandel är fängelse i högst två år, eller om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader.

Värt att nämna är att för straffansvar krävs uppsåt, det vill säga att gärningsmannen utförde den brottsliga gärningen medvetet, med syfte att åstadkomma en viss effekt, i detta fall skada eller smärta (1 kap. 2 § BrB). 

Vad gör det för skillnad att personen är 15 år?

När man är 15 år är man straffmyndig, vilket innebär att man kan straffas för brott man begår. Således kan man inte dömas till påföljd om man är under 15 år (1 kap. 6 § BrB).

Jag tolkar det som att båda personerna i fallet är i alla fall 15 år, vilket gör de straffmyndiga. Dock finns det något som kallas “ungdomsrabatt”, vilket innebär att om någon har begått ett brott innan han eller hon fyllt 21 år, ska dennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätning och personen kan då dömas till lindrigare straff än vad som egentligen gäller för brottet (29 kap. 7 § BrB). Exempelvis kan personen då istället dömas till ungdomstjänst, ungdomsövervakning, ungdomsvård eller straffvarning. Vilket straff man får beror på bedömningen i det enskilda fallet.

Vad för straff kan man få för att man står bredvid och kollar på när kompisen slår/sparkar någon, utan att ingripa?

Att stå bredvid och kolla på när ens kompis misshandlar någon annan, utan att ingripa, kan göra att man kan straffas för något som kallas medhjälp eller medverkan (23 kap. 4 § BrB). Det finns dock vissa krav för att man ska kunna bli dömd för medverkan. Exempelvis krävs det att personen som står bredvid och kollar på gärningen, ska ha “främjat denna med råd eller dåd”. Detta innebär alltså att den som stått bredvid ska ha uppmuntrat gärningsmannen på något sätt, antingen genom att ge råd om hur personen ska utföra brottet, eller genom fysiska gärningar (exempelvis hjälpa till vid ett inbrott).

I ditt fall är det svårt att avgöra om personen som stod bredvid främjade brottet, eftersom jag inte har mer information om vad som exakt skedde under händelsen. Det kan också vara svårt att dra en gräns mellan när en person endast passivt står bredvid och kollar på, och när denne uppmuntrar till brott.

Ett exempel på när det ansågs vara medhjälp till misshandel var i rättsfallet NJA 1963 s. 574 där en man hade tagit emot och hållit gärningsmannens rock medan gärningsmannen misshandlade en person. I NJA 1984 s. 922 har HD konstaterat att en handling som varken fysiskt eller psykiskt har ett inflytande på brottet, inte är att anses som medverkan.

Eftersom personen som stod bredvid och kollade på också var 15 år, tillämpas även här det jag har skrivit under föregående rubrik om ungdomsrabatt och lindrigare straff för personer under 21 år.

Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis, att slå någon utgör brottet misshandel som regleras i 3 kap. 5 § BrB, där straffet kan bli antingen fängelse eller böter (beroende på hur allvarligt brottet är). Dock, i och med att personen är under 21 år, ska personens ungdom beaktas vid bestämmande av brottet och personen kan få lindrigare straff än vad som är föreskrivet för det specifika brottet. Personen kan då exempelvis dömas till ungdomstjänst, ungdomsvård eller liknande.

När det gäller personen som stod bredvid och kollar på, kan brottet medverkan bli aktuellt. För detta krävs dock att personen främjade brottet, dvs. fysiskt eller muntligen uppmuntrade gärningsmannen på något sätt till att utföra brottet. Det är svårt att avgöra om det har skett i den specifika situationen, dels för att jag inte vet så mycket om situationen men också för att det allmänt sett kan vara en svår gräns. Ett exempel är att det i ett rättsfall har ansetts utgöra medverkan, att hålla i gärningsmannens rock medan hen utförde gärningen.

Slutligen vill jag påpeka att det är åklagaren som har bevisbördan för samtliga omständigheter och jag vet inte vad som kommer ske i det specifika fallet eller vad straffet kommer bli, eftersom det görs en specifik bedömning i varje enskilt fall. Ovan är således allmänna utgångspunkter för vad som typiskt sett gäller för en sådan här situation.

Hoppas det här gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”