Är det olagligt att ta sönder ett hänglås?

FRÅGA
Min man har hänglås på vårt gemensama hus för att hindra mig att komma in och ta mina personliga saker. Får jag enligt lagen ta sönder hånglåset? utan att göra något brott. Har fortfarande nyckel till dörren men hånglåset stoppar mig från att öppna
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du begår något brott genom att ta sönder hänglåset. Regler om brott hittas i brottsbalken. I mitt svar kommer jag först att besvara frågan om det utgör något brott för att sedan gå vidare till att berätta vad du kan göra nu.

Är det ett brott att ta sönder hänglåset?
Det korta svaret på frågan är ja, det är ett brott att förstöra annans egendom. Det finns ett brott som heter skadegörelse och det begår en person som förstör eller skadar annans egendom (12 kap 1 § brottsbalken). Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år. Om skadegörelsen är av mindre allvarlig art kan man dömas till ringa skadegörelse och då är straffet böter eller fängelse i högst 6 mån (12 kap 2 § brottsbalken). Om du skulle förstöra hänglåset kan du alltså göra dig skyldig till skadegörelse eller ringa skadegörelse.

Det ska också tilläggas att om du skulle bryta upp hänglåset och gå in och ta tillbaka dina saker kan det göra att du begår ett brott som kallas självtäkt. Brottet självtäkt begår en person som är ägare till en sak som någon annan har i sin besittning och på egen hand försöker få tillbaka saken utan hjälp av polis, kronofogdemyndighet eller annan myndighet (8 kap 9 § brottsbalken). Straffet för självtäkt är böter eller fängelse i högst 6 månader.

Svaret på din fråga är alltså att om du tar sönder hänglåset kan du göra dig skyldig till brottet skadegörelse och om du tar tillbaka dina saker kan du göra dig skyldig till självtäkt.

Vad kan du göra nu?
Det är självklart inte okej av din man att låsa in dina saker och det kan utgöra en rad olika brott från hans sida. Jag skulle rekommendera att du tar hjälp av polisen eller kronofogdemyndigheten för att få dina saker tillbaka så att du inte riskerar att begå ett brott själv.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Eftersom din man har satt hänglås på Ert gemensamma hus för att hindra Dig att komma in och ta Dina personliga saker skulle jag kvalificera detta som egenmäktigt förfarande jämlikt 8 kapitlet 8 § BrB. Du kan göra en polisanmälan om detta och få polisens hjälp. Enligt 8 kapitlet 8 § BrB gäller följande: Den som, i annat fall än som anges i detta kapitel, olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något, döms för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller om någon utan tillgrepp, genom att fästa eller bryta lås eller på annat sätt, olovligen rubbar någon annans besittning och därigenom vållar skada eller olägenhet. För egenmäktigt förfarande döms också den som med våld eller hot om våld hindrar någon annan att utöva sin rätt att hålla kvar eller ta något. Är brottet grovt, döms för grovt egenmäktigt förfarande till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har innefattat våld eller hot om brottslig gärning eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada. Lag (2017:442). Kommentar Det finns tre situationer då ett brott utgör egenmäktigt förfarande. Den första är då gärningsmannen olovligen har tillgripit något men inte har någon avsikt att behålla det tillgripna, exempelvis då det tillgripna göms undan så ägaren hindras att använda det. Den andra situationen är då annans besittning olovligen rubbas på så vis att den rättmätige ägaren hindras att använda föremålet som det är tänkt, exempelvis då någon olovligen bryter sig in i en bil för att sova i den vilket innebär att ägaren inte själv kan använda bilen. Det sista är då gärningsmannen med våld motsätter sig laga självtäkt. Utövningen av våld omfattar inte bara personvåld utan kan även vara oriktat våld där gärningsmannen sliter i en sak.
2019-05-28 10:00
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (92)
2019-07-15 Påföljden vid skadegörelsebrott
2019-07-06 Är det ringa skadegörelse att göra stopp i toaletten så det blir en fuktskada?
2019-07-05 Borttagandet av böter i straffskalan för skadegörelse av normalgraden
2019-07-05 Straff för skadegörelse av normalgraden

Alla besvarade frågor (71306)