Är det olagligt att bära luftpistol på offentlig plats?

FRÅGA
Får man använda effektbegränsade vapen (luftvapen osv) i självförsvar? Och får man bära en luftpistol om den är gömd innanför kläderna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får man bära luftpistol på offentlig plats?

En CO-pistol, eller luftpistol, är precis som du nämner ett effektbegränsat skjutvapen vilket innebär att det inte är ett licenspliktigt vapen. CO2-pistolen omfattas dock ändå av begränsingarna i Vapenlagen. I 5 kap. 6 § Vapenlagen hittar man bestämmelsen som begränsar möjligheten att bära skjutvapen på allmän plats, det följande är en del av bestämmelsen;

Skjutvapen får medföras på allmän plats endast om (...) det (...) med hänsyn till vapnets art, syftet med innehavet och övriga omständigheter är att anse som befogat. Detsamma gäller i fråga om skjutvapen inom skolområde, där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Av bestämmelsen framgår det att skjutvapen, även effektbegränsade skjutvapen, endast får bäras på allmän plats om det anses vara befogat efter en helhetsbedömning av varför du bär vapnet. Av förarbeten till lagen framgår det att bestämmelsen ska tolkas med "förnuft och generositet". En rimlig förklaring till innehavet bör godtas om inte andra omständigheter talar mot det. Andra omständigheter som spelar stor roll är vapnets art och sammanhanget som det förekommer i. I sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig kan ett vapeninnehav sällan accepteras. Det är svårt att säga hur man skulle bedöma ett fall då någon har luftpistolen dold under kläderna. Det kommer, som nämnt, göras en helhetsbedömning av varför du bär vapnet.

Får man använda effektbegränsade vapen i självförsvar?

24 kap. 1 § BrB behandlar den s.k. nödvärnsrätten som innebär att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. En nödvärnssituation föreligger bland annat då gärningsmannen har påbörjat ett brottsligt angrepp på person. Vidare får försvarsgärningen inte klart avvika från vad som hade varit behövligt i situationen. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld.

Detta innebär att man får använda sig av självförsvar så länge det, dels är något av vikt som hotas, t.ex. din person, och man inte agerar oförsvarligt: exempelvis kan det anses vara uppenbart oförsvarligt att försvara sig genom att skjuta någon med luftpistol som har slagit dig på armen. Medan det kan anses vara försvarligt att använda luftpistolen om en gärningsman attackerar dig med en kniv på ett sådant sätt att det innebär fara för ditt liv.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97626)