Är det okej att uppsöka en person och behandla denne med terapi (som dessutom inte fungerar) mot personens vilja?

FRÅGA
Hej! Människor har hackat min ip-adress. De låter mig aldrig vara ifred och påpekar ständigt deras närvaro. Detta är väldigt distraherande då jag just nu studerar. De påstår att jag inte lämpas för mitt valda yrke som jag studerar till, kallar mig sjuk och äcklig. Det påverkar min självkänsla och min sinnesfrid. Och jag var tvungen att göra omprov för deras skull. En av dessa människa har ljugit om att vara en annan än han är, jag vet att han inte är en amerikansk författare/läkare, de ljuger trots att de vet jag vet att det är falsk. De vägrar lyssna på något av vad jag säger, det verkar som att de får lön för att "vårda" mig. Då jag menar att de har noll god effect på mig och att de är uppenbarligen olämpliga och oförmågna att behandla mitt tillstånd menar de att de "måste" vara i min personliga sfär, och nämner min sjukdom i negativt ljus. De kallar mig sjuk, dum och äcklig jag mår dåligt över detta. Detta har pågått under sju år, då de har uttalat hot om jag nämner det. Min fråga är har man rätt att ge "behandling" på detta sätt? Får man praktisera verkningslös terapi på någon mot dennesvilja?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall det är tillåtet att vårda någon mot personens vilja, om personerna som stör dig kan ha utsatt dig för något brott samt ge råd om vad du kan göra nu.

Är det tillåtet att vårda någon mot dennes vilja?

Tvångsvård, alltså att vårda en person utan dennes samtycke är tillåtet i vissa speciella fall. Det är möjligt att tvångsvårda en person som missbrukar enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM), (här).

Det är möjligt att i vissa särskilda fall tvångsvårda psykiskt sjuka människor enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), (här).

Om ett barn eller en ungdom far illa kan tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU), (här), vara aktuellt.

Då du skriver att personerna utger sig för att vara vårdare, ska jag försöka utreda om det i ditt fall kan vara fråga om vård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Vård enligt LPT, vilket är tvångsvård, ska endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård), vilket framgår av 3 § LPT (här).

Tvångsvård enligt LPT ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk tvångsvård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen psykiatrisk tvångsvård, se 2 § LPT (här). I ditt fall verkar du vara i ditt hem, och alltså inte på någon vårdinrättning, vilket innebär att det inte är fråga om sluten psykiatrisk tvångsvård.

Enligt vårdguidens hemsida (länk här) innebär öppen psykiatrisk tvångsvård att man fortfarande får behandling från psykiatrin utan att vara inlagd på sjukhuset. Syftet är att man ska få stöd att bygga upp en bra struktur i sitt liv, kanske sedan man tvångsvårdats i slutenvården under en längre period. Det kan handla om att man ska komma på regelbundna besök till en mottagning för samtal och för att ta sin mediciner.

Man kan alltså vårdas med öppen psykiatrisk tvångsvård när man befinner sig i sitt hem, men att personerna ständigt uppsöker dig i ditt hem, hackar din IP-adress, samt ljuger om vilka de är verkar stämma dåligt överens med hur öppenvård ska gå till. Dessutom har personerna kallat dig för kränkande ord, vilket inte är okej.

Finns det inte några ytterligare omständigheter än de du nämnt i frågan drar jag slutsatsen att det inte verkar finnas lagstöd för de här personerna att vårda dig mot din vilja.

Kan personerna som kontaktar dig mot din vilja ha utsatt dig för något brott?

Du skriver att personerna säger till dig att du är " sjuk, dum och äcklig". Det kan utgöra brottet förolämpning, som regleras i 5 kap 3 § Brottsbalken (här). Förolämpning innebär att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan person. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsatta personens självkänsla eller värdighet. En förolämpning skall vara ägnad att såra någon. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem meddelandet riktas till, vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar skit om någon annan med syfte att såra den personen pratar om. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt. I ditt fall har personerna sagt kränkande saker till dig, och du mår dåligt över detta, varför jag drar slutsatsen att de gjort sig skyldiga till förolämpning mot dig.

Du skriver att personerna inte låter dig vara ifred. Det gör att jag funderar på om brottet ofredande kan vara aktuellt. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalken (här), och innebär att gärningspersonen fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket innebär att beteendet ska vara något som folk typiskt sett blir störda av eller känner sig kränkta av. Exempel på ofredande är t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Ofredande kräver uppsåt, vilket innebär att den som ofredar måste veta att det hen gör är fel. Om du har bett personerna att sluta, men de ändå fortsätter att kontakta dig mot din vilja kan det vara ofredande.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll