FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/09/2018

Är det obligatoriskt att vara med och betala avgiften i en vägsamfällighet?

Hej !

Jag skulle vilja veta om medlemskap och årlig avgift i en vägsamfällighet är obligatorisk eller inte.

Tack !

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man skulle kunna säga att medlemskap i en vägsamfällighet inte är direkt kopplad till dig som person, utan det är kopplat till den fastighet du äger och bor i. Din fastighet har en andel i samfälligheten och då är du som ägare medlem automatiskt.

Som medlem måste du uppfylla vissa skyldigheter gentemot samfälligheten

Är du medlem i en samfällighet måste du följa samfällighetens stadgar och du måste betala avgiften. Hur kostnaderna ska fördelas mellan de olika fastighet som har en andel i samfälligheten ska ha bestämts redan när den bildades (anläggningslagen 15 §). Tanken är att du och andra fastighetsägare ska ta gemensamt ansvar för att ta hand om till exempel en småväg som alla medlemmarna använder, så avgiften ska gå till arbetet med förvaltningen.

Du kan begära utträde ur samfälligheten om du inte använder vägen

Det finns vissa villkor för att det ska få bildas en samfällighet. Har de omständigheter som var grunden till att den bildades förändrats över tid så att villkoren inte längre uppfylls kan du få beslutet att bilda samfälligheten omprövat (anläggningslagen 35 §). Det kan leda till att samfälligheten helt upplöses, eller till att din fastighet inte längre är del i den.

De viktigaste villkoren för att en fastighet ska bli del av en samfällighet är att

1) det är av väsentlig betydelse

2) ekonomiska och icke-ekonomiska fördelar måste överväga olägenheterna det leder till

3) du har andra beaktansvärda skäl att motsätta dig det (anläggningslagen 5-7 §).

Om du vill gå ur en samfällighet och slippa avgifter och andra skyldigheter kan du alltså ansöka om att få beslutet att inkludera din fastighet omprövad. Det gör du genom att begära en anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. De har en färdig blankett för att begära omprövningen. Skulle du ha några problem med det kan du få ytterligare hjälp hos Lantmäteriet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Mikaela von BornstedtRådgivare