FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt29/10/2019

Är det möjligt för ett företag att betala ut lön långt efter intjänandetiden?

Hej,

Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet om jag så önskar?

Det handlar om intjänad provision under T3 som jag vill få utbetald i januari i stället för i november/december.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Med begreppet företaget utgår jag ifrån att du i det här fallet syftar på din arbetsgivare. Jag tolkar vidare din fråga enligt följande; Du har under tredje kvartalet (Q3) i år uppburit en provisionsbaserad ersättning som du önskar att få utbetald efter årsskiftet.

Du skriver ovan "Har företaget rätt (juridiskt och skattemässigt) att betala ut min lön efter årsskiftet?" Min tolkning av detta är att du egentligen undrar om det är juridiskt möjligt för din arbetsgivare att skjuta på utbetalningen av din intjänade provision från Q3 till efter årsskiftet. Huruvida det föreligger en faktisk rätt för din arbetsgivare att genomföra ovanstående misstänker jag är ganska så ointressant för dig i det här sammanhanget.

Allmänt

Med vilka intervaller lön och andra förmåner ska utbetalas finns inte reglerat i lag utan brukar istället framgå av det enskilda anställningsavtalet. I många fall regleras detta även i kollektivavtal. Saknas ett sådant kan sedvänjan i branschen alternativt lokal praxis inom en viss organisation bli styrande för när utbetalning av lön normalt ska ske. I inkomstskattelagen (IL) finns däremot bestämmelser som styr hur den skattemässiga redovisningen av lön ska gå till för arbetstagare (i IL används begreppet inkomst av tjänst för fysiska personer) och hur en löneutgift för arbetsgivaren ska redovisas som en kostnad i dennes näringsverksamhet.

Notera dock att IL inte säger någonting alls om när eller hur en ersättning ska betalas. Det är uteslutande en s.k. civilrättslig fråga. Med andra ord en fråga för parterna i avtalet, vilket är du och din arbetsgivare i det här fallet.

Din fråga

Mot bakgrund av det jag har beskrivit ovan blir det korta svaret på din fråga att det är juridiskt möjligt att din intjänade provision som härrör från Q3 i år istället utbetalas i början på 2020. Men det förutsätter alltså en separat överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare.

Viktigt för dig att notera är dock att den s.k. kontantprincipen gäller för redovisning av tjänsteinkomster (lön, tantiem, provision och andra förmåner kopplade till en utförd arbetsprestation) enligt IL. Det innebär att din provision kommer att tas upp i din deklaration som avser nästkommande beskattningsår (alltså inkomståret 2020). Tjänsteinkomster ska nämligen tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan disponeras eller på något annat sätt kommit den skattskyldige (du) till del (10 kap. 8 § IL).

För din arbetsgivare (vilket kanske är mindre intressant för dig) sker redovisningen enligt bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed (14 kap. 2 § IL) varför denne kommer att kostnadsföra utgiften för din provision till innevarande beskattningsår (2019).

Sammanfattning

Ditt önskemål beträffande utbetalningen är juridiskt görbart genom en förhandling med din nuvarande arbetsgivare. Men om du av något skäl skulle vilja hänföra hela din provision från Q3 till inkomståret 2019 är detta inte förenligt med ditt önskemål. I så fall bör du avstå ifrån en utbetalning efter årsskiftet.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda svar på din fråga. Välkommen att höra av dig på nytt ifall något skulle vara oklart.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”