Är det möjligt att säga upp en intermittent anställning?

2019-05-31 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej,Jag har en anställning som anges som "Timtid intermittent" i mitt anställningsavtal, med kollektivavtal HÖK/AB. På anställningsavtalet står även följande: "Du är endast anställd under de dagar du arbetar. Vid varje enskilt tillfälle du får ett erbjudande om arbete, har du rätt att tacka ja eller nej", och det framgår även att efter varje arbetspass är anställningsförhållandet avlutat och anställningen behövs inte sägas upp från någondera parten.Jag har tackat ja till jobb under ett antal veckor i sommar. Nu undrar jag huruvida jag har rätt att avluta min anställning tidigare än den sista arbetsdagen jag kommit överens med min arbetsgivare om, och vad min uppsägningstid i så fall skulle vara. Eller är jag skyldig att arbeta de veckor jag angivit att jag kan jobba?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om intermittent anställning

En intermittent anställning utgör en så kallad allmän visstidsanställning (se 5 § 1p. lagen om anställningsskydd, hädanefter förkortad LAS). Innebörden av en intermittent anställning är just som du beskriver att ett nytt anställningsförhållande påbörjas varje gång arbete utförs och att samma anställning upphör vid arbetets upphörande för det tillfället.

Vad gäller angående uppsägning?

En allmän visstidsanställning kan, till skillnad från en tillsvidareanställning, inte sägas upp (se 4 § andra stycket LAS motsatsvis). Detta innebär att arbetsplikt utan möjlighet till uppsägning råder för samtliga dagar som arbete är överenskommet.

Möjligheterna till avslutande av anställningen innan avtalade arbetsdagar är fullföljda är begränsade. För det första är det möjligt med arbetsgivarens avskedande av arbetstagaren (jfr 18 § LAS). För det andra är det möjligt med arbetstagarens frånträdande, vilket förutsätter att arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (se 4 § tredje stycket LAS). För det tredje och sista kan möjlighet till tidigare avslutande finnas överenskommet i anställningsavtalet. Ingen av dessa omständigheter synes föreligga.

Sammanfattning

Visstidsanställningar såsom intermittenta anställningar kan inte sägas upp i förtid. Med förtid menar jag innan avtalade arbetsdagar ägt rum. I ditt fall föreligger således skyldighet att arbeta de dagar som du åtagit dig att göra så. Du har alltså full rätt att tacka nej till erbjudet arbete men inte att återta/säga upp redan accepterat arbete. Vad detta innebär är att du är förpliktad att arbeta de veckor du har överenskommit med arbetsgivaren.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (684)
2020-05-26 När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?
2020-05-23 Måste anställningsavtalet vara skriftligt?
2020-05-16 Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning
2020-05-09 Anställningsavtal och formkrav

Alla besvarade frågor (80468)