Är det möjligt att skattefritt överlåta hälften av en bostadsrätt till sin sambo?

2020-09-24 i Gåva
FRÅGA
HejÄr sambo sen ett år.Min sambo flyttade in i den bostadsrätt jag redan ägde.Hon är medlåntagare men har ingen del i ägandet .Min fråga är nu om jag av kärlek kan ge henne 50% av ägandet som gåva utan att betala skatt för det? Samt stämmer det att de 700.000 kr som jag lade som insats när jag köpte lägenheten är helt mina vid en eventuell seperation även om jag ger bort 50% av ägandet i detta läge? Mvh Andreas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du äger en bostadsrätt (notera att en bostadsrätt egentligen ägs av bostadsrättsföreningen och i själva verket utgör en upplåtelse på obestämd tid till vilken det är knutet ett andelstal i föreningen och ett visst förmögenhetsvärde som bostadsrättshavaren fritt kan överlåta). Du förfogade vidare över bostaden innan din sambo flyttade in hos dig, men hon uppträder däremot som medlåntagare i det ifrågavarande bolåneavtalet. Du undrar nu huruvida du med skattebefriande verkan kan överlåta en andel motsvarande halva bostadsrätten till din sambo samt vad skulle hända med de 700 tkr som du sköt till i samband med köpet av bostadsrätten om ni mot förmodan i framtiden skulle gå isär. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Bostadsrättslagen (BRL).

Inkomstskattelagen (IL).

Lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamL).

Dina frågor är ganska korta och relativt snävt ställda varför den fortsatta framställningen inte kommer att bli särskilt lång och jag misstänker vidare att du inte heller är särskilt intresserad av någon längre utläggning.

Din första fråga - Äger du rätt att skattefritt överlåta hälften av bostadsrätten till din sambo?

Det korta svaret lyder: Ja, du kan genom ett gåvomoment skänka halva bostadsrätten till din sambo utan att överlåtelsen (hennes förvärv) i sig utlöser någon beskattning, varken för dig eller för henne, vilket framgår av 8 kap. 2 § IL. Det ska dock tilläggas att din sambo i enlighet med den så kallade kontinuitetsprincipen kommer att träda i din skattemässiga ställning varför hennes omkostnadsbelopp enligt 44 kap. 14 § IL kommer att motsvara halva det omkostnadsbelopp som du själv skulle ha haft om (när) du hade sålt (säljer) bostadsrätten, vilket stadgas i 44 kap. 21 § IL. Med andra går det inte att genom en fullbordad gåva undkomma den kapitalvinstbeskattning som kommer att aktualiseras i samband en eventuell framtida avyttring av bostadsrätten, se 44 kap. 13 § IL. Vidare bör följande noteras. Ett gåvobrev fordras för att du ska kunna skriva över halva bostadsrätten på din sambo och härutöver behöver vissa formkrav iakttas för att handlingen ska vara rättsligt bindande. Förutom andelens storlek (50 %) samt vilket objekt som åsyftas (angivande av adress samt lägenhetsnummer) måste gåvobrevet vara skriftligt, undertecknat och innehålla en uttrycklig viljeförklaring ifrån dig i egenskap av gåvogivare, vilket sägs i 6 kap. 4 § 1 st. BRL. Härutöver krävs att gåvan (andelsöverlåtelsen) också registreras hos bostadsrättsföreningen (indirekt hos styrelsen) för att denna ska anses fullbordad, vilket har kommit till uttryck i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden), se bland annat Högsta domstolens (HD) dom i NJA 1993 s. 560. Märk väl att din sambo likaledes måste ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Ett för henne beviljat inträde liksom iakttagande av formkraven enligt ovan utgör två grundläggande förutsättningar för att andelsöverlåtelsen ska betraktas som giltig, se 6 kap. 5 § 1 och 3 st. BRL.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Din andra fråga - Vad händer med ditt insatskapital om 700 tkr i händelse av en separation?

När överlåtelsen av halva din bostadsrätt är fullbordad äger ni denna med så kallad samäganderätt, vilket i praktiken innebär att ni, för att använda ett något ålderdomligt uttryckssätt, tar (äger) lika stora lotter (andelar) i det samfällda godset (bostadsrätten), om ingenting annat framgår av omständigheter i övrigt, vilket i sin tur går att utläsa i 1 § SamL. Annorlunda uttryckt: Bostadsrätten och den förtjänst som eventuellt görs på denna vid en försäljning ska hälftendelas mellan er eftersom lägenheten då kommer att vara gemensamt ägd. Skulle ditt insatskapital vara förbehållet dig faller ju hela syftet med den ovannämnda gåvoavsikten. Det går naturligtvis att i ett samboavtal alternativt i ett äganderättsavtal ge dig separationsrätt till det aktuella penningbeloppet genom att göra detta din enskilda egendom. Men då framstår som sagt hela ditt upplägg avseende andelsöverlåtelsen i form av en gåva som tämligen överflödig.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Det står dig fritt att överlåta (skriva över) halva bostadsrätten på din sambo och någon beskattning i samband med gåvans fullbordande utlöses ej. Det nu sagda är dock villkorat med att rekvisiten för gåvobrevet uppfylls liksom att kravet på registreringen hos styrelsen iakttas. Däremot torde du gå miste om dina 700 tkr vid en eventuell framtida separation och detta mot bakgrund av att äganderätten till hälften av objektet har överförts på din sambo, vilket helt enkelt betyder att denne äger rätt till halva förtjänsten vid en avyttring.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Förslagsvis anlitas någon sakkunnig person (jurist) för upprättandet av all välbehövlig dokumentation.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91191)