Är det lagligt och enligt god sed att spela in samtal med chef och dela inspelningen till facket?

2020-08-26 i Övrigt
FRÅGA
Får man spela in samtal med chefen utan dennes vetskap och sedan gå vidare med detta till facklig organisation som sedan begär skadestånd utifrån det inspelade.Är detta verkligen lagligt samt strider mot god sed.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om inspelning av ljud där Brottsbalken är tillämplig.

Enligt 4 kap 9 a § brottsbalken (BrB) är det olagligt att olovligen, d.v.s. utan lov, spela in ljud från samtal där man själv inte deltar. I ett sådant fall gör man sig skyldig till brottet olovlig avlyssning. Med andra ord är det fullt lagligt att spela in ett samtal om samtycke föreligger från den/dem som blir inspelade eller om man själv deltar i inspelningen.

Det saknar betydelse avseende vad samtalet handlar om eller om medverkande i inspelningen har vetskap om att de blir inspelade, sålänge du själv deltar i inspelningen.

Frågan huruvida arbetstagaren får dela inspelningen med en tredje part beror på innehållet i inspelningen och omständigheterna i det enskilda fallet. Om arbetstagaren omfattas av tysnadsplikt enligt anställningsavtal/kollektivavtal (s.k. avtalad tystnadsplikt) eller en lagstadgad tystnadsplikt och inspelningen innehåller hemliga uppgifter, kan det vara straffbart som brott mot tystnadsplikt att låta utomstående ta del av inspelningen enligt 20 kap. 3 § BrB. Att bryta mot avtalad tystnadsplikt är inte straffbart, men kan ge arbetsgivaren saklig grund till att säga upp personen se t.ex. AD 2006 nr 118.

Om samtalet med din chef exempelvis handlar om att du är missnöjd med något på arbetsplasten (arbetsuppgifter, arbetsmiljö etc.), strider detta inte mot lojalitetsplikten. Däremot om du endast spelar in samtalet för att med avsikt skada arbetsgivaren snarare än att komma till rätta med missförhållandena på arbetsplatsen, kan det utgöra ett brott mot lojalitetsplikten, vilket ger arbetsgivaren rätt att vidta disciplinära åtgärder se t.ex. AD 1994 nr 79. Här spelar det även roll vilken position du har som anställd. Ju högre position arbetstagaren har, desto större är kravet på lojalitet mot arbetsgivaren se t.ex. AD 1982 nr 110.

Sammanfattningsvis innebär det att det är helt lagligt att du spelar in ett samtal med din chef, sålänge du själv deltar i muntligt i samtalet. Om du inte deltar, behöver du alltså fråga om lov av samtliga du ska spela in för att det ska vara lagligt. Gällande om du får dela vidare inspelningen till tredje part, som t.ex. till facket, så beror det på vad inspelningen innehåller och om du innefattas av tystnadsplikt. Om inspelningen inte innehåller känslig eller hemlig information, bör det gå bra att dela inspelningen till facket.

Jag önskar dig en fortsatt bra dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?