FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB31/05/2022

Är det ett brott att köra mot en person i låg hastighet, om personen tidigare hotat med våld?

Hej, jag ställde en fråga igår och svaret var inte bra alls. Frågan jag ställde igår: ” Om en person blockerar den smala vägen jag försöker köra på i syfte att stoppa mig, får jag långsamt köra vidare så han kan flytta på sig? Jag kände mig hotad då denna man tidigare har hotat mig med våld. Körde i cirka 5-10km/h. Begick jag något brott?” För att göra detta extra tydligt, en person stod i vägen när jag försökte köra på en allmän väg i syfte att få stopp på min bil. Denna person har tidigare hotat mig med våld och därmed ville jag inte stanna. Min impulsiva lösning var då att fortsätta köra långsamt för att komma därifrån utan att stanna samtidigt som han inte blir skadad. Är detta ett brott då jag tekniskt sett kört på en oskyddad trafikant? Eller får man fortsätta köra i en situation när någon försöker stoppa en om man känner sig hotad av individen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det är tråkigt att höra att du inte fått ett tillräckligt bra svar på din fråga, som du ställt en gång tidigare. Jag ska göra mitt bästa för att du ska få ett bättre svar på din fråga denna gång!

Nöd och nödvärn
Om jag förstår omständigheterna i din fråga rätt, har du fortsatt att köra i låg hastighet mot en person som stått och blockerat din körväg. Du valde att fortsätta köra mot personen, då denne tidigare hotat dig med våld, och du vågade då inte stanna. Vad jag förstår, har du också då kört på personen som blockerat din väg, när du försökte komma från platsen. De regler som är aktuella för din fråga, återfinns i Brottsbalken (BrB).

I grunden är det ett brott att köra på en person, som blir skadad till följd av detta. Det kan då om det sker genom oaktsamhet, alltså att det inte är meningen att personen ska skadas, bli aktuellt med brottet vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § BrB). Om det är meningen att personen ska skadas genom påkörningen, kan det i stället bli fråga om brottet misshandel (3 kap. 5 § BrB). Misshandel kan vidare bedömas av olika grader, beroende på omständigheterna i fallet. Det kan vara tal om misshandel av normalgrad, ringa misshandel eller grov misshandel (3 kap. 5 samt 6 §§ BrB). Som jag tolkar omständigheterna i din fråga, är det inte meningen att du ska skada personen som blockerar din väg. Detta är dock en risk som du vet finns, och väljer ändå att köra i låg hastighet mot personen. Det skulle då kunna falla in under brottet vållande till kroppsskada, om personen som blockerade din väg blev skadad genom att du fortsatte köra.

I vissa fall kan dock en gärning som egentligen skulle anses vara ett brott leda till ansvarsfrihet. En sådan situation är exempelvis om man agerar i nödvärn. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig (24 kap. 1 § 1 st. BrB). Rätt till nödvärn föreligger vidare mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (24 kap. 1 § 2 st. 1 p. BrB). Detta betyder att om det är ett påbörjat eller finns en risk för överhängande brottsligt angrepp mot en person, är det tillåtet att använda visst våld för att exempelvis försvara sig. Denna bedömning måste dock göras av risken för brottsligt angrepp och det våld som används i försvar. För att koppla an till din fråga, stod personen oskyddad och du satt i en bil och körde i låg hastighet framåt. Beroende på om det fanns hot om våld, och vad hotet hade innefattat, kan ditt handlande anses vara grund för ansvarsfrihet. Här kommer dock det faktum att den person du kört mot varit oskyddad, medan du suttit i en bil. Det är också beroende på hur hotfull situationen var vid just det tillfället.

Sammanfattning
Som utgångspunkt är det ett brott att köra på en person, även om detta görs i låg hastighet, om personen i fråga blir skadad till följd av gärningen. Det kan då bli fråga om vållande till kroppsskada eller misshandel, beroende på hur gärningen gick till och vad avsikten med gärningen var. I ditt fall, verkar du inte haft för avsikt eller velat skada personen som blockerat din väg, men visste om att denna risk fortfarande fanns vid körande i låg hastighet. Du kan då tänkas ha agerat oaktsamt, och vållande till kroppsskada kan då vara det aktuella brottet du begått.

Eftersom personen i fråga hotat dig med våld, kan det dock vara fråga om att du handlar i nödvärn. Bedömningen om du ska få gå fri från ansvar kommer dock ligga i hur hotfull situationen var vid tillfället, och om ditt agerande därmed kan tänkas vara försvarligt eller inte. Eftersom du satt i en bil, mer skyddad än personen som blockerade din väg, kan det tänkas att du använt mer våld än vad situationen krävt. Detta beror dock även på exakt hur hotfull situationen varit, och hur personen i fråga har hotat dig tidigare och med vilken sorts våld. 

Eftersom jag inte har alla omständigheter klara för mig, och dessa bedömningar är svåra att göra då de kräver lång erfarenhet av straffrätt, kan jag inte besvara din fråga tydligare än såhär. Jag hoppas dock att du fått lite mer utförligt svar än du tidigare fått på din fråga, och att jag kunnat förklara vilka bedömningar som kan bli aktuella för just din situation.

Har du fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare