Är det djurplågeri om jag slår en katt för att försvara min hund?

FRÅGA
Har jag rätt att försvara min småhund från lösa katter som gör oprovocerade utfall mot denne när vi är ute och går i koppel? Dvs. har jag någon rätt att bruka våld mot katten för att skydda min hunds ögon? Kan jag åka dit för djurplågeri om jag slår undan katten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att det ska bli tal om djurplågeri ska djuret ha blivit utsatt för ett lidande som varit otillbörligt, och skett avsiktligen eller genom grov oaktsamhet (se 16 kap. 13 § Brottsbalken). Det ska alltså röra sig om ett obefogat lidande. Att slå en katt är typiskt sett att betrakta som djurplågeri.

Men när egendom (som t.ex. en hund) utsätts för fara får man i vissa fall begå brott för att avvärja faran. Det kallas bekant för att man ”handlar i nöd”, vilket rättfärdigar det eventuella brottet som begåtts. Handlingen utgör endast brott om den skada som åsamkades stod i missförhållande till farans beskaffenhet och tillsamammans med andra omständigheter inte var försvarlig (se 24 kap. 4 § Brottsbalken). Våldet mot katten måste alltså vara försvarligt och proportionerligt i förhållande till den fara katten utsätter hunden för, för att du inte ska åka dit för djurplågeri. Det är en fin gräns när en gärning anses vara försvarlig eller oförsvarlig, där små detaljer kan avgöra om gärningen är inom eller utom den s.k. nödrätten.

Det finns ett rättsfall (RH 1993:163) som till viss del påminner om en liknande situation där en mans kopplade hund blev överfallen av en löst springande hund. Mannen tog tag i den attackerande hunden och kastade ned den mot marken. Hunden bröt bakbenet. Hovrätten fastställde att mannen inte hade handlat i nöd. Hovrätten menade att även om det förelåg en nödsituation var det uppenbart att våldet inte stod i ”rimlig proportion till farans beskaffenhet eller den hotande skadan och sålunda inte varit försvarligt”. Mannen hade alltså använt för mycket våld i sitt försvar och därmed agerat på ett sätt som inte är försvarligt. Han hade därmed gjort sig skyldig till djurplågeri.

Avslutningsvis kan det sägas att när det kommer till att försvara sin småhund från andra djur som går till attack får våld användas i den mån det krävs för att avvärja den faran hunden är utsatt för. Skadan måste alltså inte ha inträffat, utan det räcker med risken att en skada kan inträffa, t.ex. om katten gör aggressiva utfall mot din hund.

Om en sådan situation som du målat upp skulle inträffa råder jag dig att först försöka få undan katten utan att vidröra den fysiskt (ex. vifta/stampa/ropa m.m). Fortsätter katten vara aggressiv trots dessa försök är det enligt min bedömning inom nödrätten att genom ett slag försöka få undan katten från hunden. Tänk dock på att din möjlighet att använda våld är helt beroende på hur situationen ser ut. Någonting som var okej i ett fall är inte nödvändigtvis okej i ett annat.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Kommentera gärna om någonting är oklart och behöver förtydligas.

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (192)
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?
2021-11-14 Försvarlighet vid berövande av annans egendom

Alla besvarade frågor (97579)