Är det brottsligt att ta emot barn mot vårdnadshavarens vilja?

Om min 14-åriga halv-lillasyster, vi har gemensam mor, reser till Sverige från San Diego för att hälsa på släkten men sedan bestämmer sig för att åka till mig utan lov. Hon gör det olovligen då modern till 14-åringen inte vill att hon ska hälsa på mig medan fadern tycker att det är okej- de har gemensam vårdnad och bor i USA.

Kan det bli något straff för mig och min sambo om vi har henne hos oss? Vi är 24 år gamla.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I 6 kap. 11 § föräldrabalken (FB) fastslås att vårdnadshavaren till ett barn ska bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, med hänsyn till barnets egen åsikt efter ålder och mognad. I princip bestämmer helt enkelt din halvsysters föräldrar om hon får besöka dig. Detta är dock rent civilrättsliga regler.

Enligt min uppfattning begår ni inte ett brott genom att ta emot din halvsyster. Närmast till hands ligger något slags brott mot frihet enligt 4 kap. brottsbalken (BrB), men dessa förutsätter att gärningsmannen på något vis utövar tvång eller liknande, eller brottet egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § BrB. Det är i och för sig möjligt att göra sig skyldig till detta brott genom att bara hålla ett barn åtskiljt från sin vårdnadshavare, men detta har i praxis enbart gällt i fall då gärningsmannen tidigare varit den som faktiskt skiljt barnet från vårdnadshavaren (fallen NJA 1991 s. 241, NJA 1992 s. 566, NJA 1993 s. 277). Av rättsfallet NJA 2017 s. 557 framgår att krav för att en handling ska anses brottslig enligt bestämmelsen dels är att barnet egenmäktigt hålls kvar "så länge och under sådana former att det verkligen anses skilt från vårdnadshavaren." samt att gärningsmannens avsikt med agerandet måste vara att varaktigt skilja barnet från vårdnadshavaren. Som du säkert förstår kan detta knappast aktualiseras i ditt fall; det kan diskuteras om ni överhuvudtaget "håller kvar" din halvsyster, och ni har förstås inte avsikt att skilja henne från hennes vårdnadshavare för att ni tar emot henne när hon (frivilligt) kommer till er.

Så länge din halvsyster vill vara hos er kan jag alltså inte föreställa mig att ni skulle begå en brottslig handling genom att ta emot henne. Hennes vilja är visserligen inte straffrättsligt relevant, men eftersom ni inte på något sätt hindrar eller försvårar för vårdnadshavaren att hämta/låta hämta henne kan det knappast vara brottsligt. Skulle vårdnadshavaren, eller för den delen en polis eller socialarbetare, komma för att hämta din halvsyster vore situationen förstås en annan då vårdnadshavaren har rätt att utöva ett visst tvång över barnet, vilket ni då inte får hindra.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot familj, 7 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo