Är det brottsligt att gå till jobbet om man misstänker att man är smittad av Covid-19?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar i en livsmedelsbutik med flera anställda. För nästan 2veckor sedan hade vår butikschef misstankar om att han fått Covid men fortsatte ändå att komma till jobbet, i början av den kommande veckan fick han positivt testresultat medan han var i butiken och jobbade, han lämnade arbetsplatsen direkt när han såg testresultatet. Chefen hade enbart informerat någon enstaka person men vägrade informera resten av personalen om sina misstankar gällande Covid och fortsatte alltså att komma till jobbet tills han fick det positiva resultatet (PÅ JOBBET!). Sen dess har han velat tysta ner personal, 2 medarbetare blev smittade, han utsatte resten av oss och kunder för potentiell smitta samt satte oro i arbetarna. Mindre än en vecka senare efter det positiva resultatet är han tillbaka på jobbet.Anses detta vara ett brott mot smittskyddslagen? Finns det något vi som personal jan göra åt detta och vem vänder vi oss till då?Hjälp oss snälla med lite vägledning, tack på förhand!Förtvivlad personal
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan man göra sig skyldig till brott enligt Smittskyddslagen?

Till att börja med kan sägas att Covid-19 är att betrakta som en smittsam sjukdom som kan överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett allvarligt hot mot människors hälsa (Smittskyddslagen 1 kap. 3 §).

Om din chef har haft anledning att misstänka att han är smittad av Covid-19 så är han skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk (Smittskyddslagen 2 kap. 2 §). Folkhälsovårdsmyndighetens allmänna lokala råd kan skilja sig mellan olika län. Något som med säkerhet kan sägas är att gemeneman är skyldig att stanna hemma vid minsta symptom av Covid-19.

Smittskyddslagen reglerar inte brott i den mening att en person, som misstänkts vara smittad, kan bli dömd för ett brott. Däremot kan det vara brottsligt sett till Brottsbalkens regler.

Framkallande av fara för annan

Om någon av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom så kan personen dömas för framkallande av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §).

Det intressanta att utreda i detta fall är om din arbetsgivares handling har inneburit en fara för annan. När man talar om "fara" menar man att det ska finnas en konkret fara. Det betyder att det i det konkreta fallet måste ha varit möjligt och sannolikt att gärningen skulle leda till en viss effekt. För att man ska anse att en konkret fara har förelegat finns det inte något krav på att någon ska ha lidit skada av den uppkomna faran. Det spelar på så vis inte någon roll om någon blev smittad av din arbetsgivare, eftersom den fara som din arbetsgivare har framkallat genom sin gärning är straffbar i sig.

Din arbetsgivare har, trots misstankar om att han var smittad av Covid-19, gått till arbetet där han har utsatt sina kollegor och kunder för en påtaglig risk att själva insjukna. Med facit i hand är vi medvetna om att viruset på ett snabbt och enkelt sätt överförs mellan människor, och att människor som befinner sig i en riskgrupp kan avlida till följd av detta. Även fullt friska människor, utan bakomliggande sjukdomshistoria, kan likaså bli sjuka.

Vidare sätter brottet inte något krav på att din arbetsgivare ska ha farit med uppsåt. Istället krävs det att din arbetsgivare har agerat grovt oaktsamt. Detta betyder att din arbetsgivare ska ha insett eller haft en berättigad misstanke om att hans handlande kan leda till en viss följd eller att en viss omständighet förelåg. Med andra ord innebär detta att din arbetsgivare antingen ska ha :

(1) haft en berättigad misstanke om att han var smittad av Covid-19, eller

(2) haft en berättigad misstanke om att andra personer kan insjukna till följd av att han går till jobbet vid misstänkt smitta av Covid-19.

Ditt fall är slående likt ett fall från i våras. En kvinna i Örebros län gick till arbetet trots att hon väntade på provsvar för Covid-19. Kvinnan har efter detta blivit åtalad, och åklagaren menar på att kvinnan genom sitt agerande har utsatt sin omgivning för livsfara eller fara för allvarlig sjukdom. Åtalet har än så länge inte lett till någon dom vad jag vet. Det återstår att se hur domstolen resonerar.

Sammanfattningsvis kan din arbetsgivares gärning tänkas utgöra en straffbar gärning i form av framkallade av fara för annan (Brottsbalken 3 kap. 9 §).

Vad kan du själv göra?

Du kan föra saken vidare genom att tala med ett skyddsombud på din arbetsplats som i sin tur kan föra frågan vidare (Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 §) eller genom att kontakta polisen på nummer 114 14.

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91364)