Är att nypa någon i näsan misshandel?

FRÅGA
Är att nypa någon i näsan en gång misshandel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brottet misshandel framgår av 3 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Där står det: "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader".

Att nypa någon i näsan kan anses falla under uttrycket tillfoga en annan person smärta, under förutsättning att den utsatte fick ont av agerandet. Det kan tänkas att även kroppsskada kan uppkomma vid ett kraftigare tag om näsan. För att handlingen ska räknas som ett brott krävs det att gärningspersonen agerade med uppsåt (1 kap. 2 § BrB). Handlingar som utförs med samtycke räknas som huvudregel inte som brott (24 kap. 7 § BrB). Till exempel vid lek kan det tänkas att det finns ett samtycke till en sådan handling som du beskriver. Det gäller dock endast om det rör sig om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden.

Högsta domstolen (HD) har i flera fall prövat var gränsen går mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden. En utgångspunkt för bedömningen är den smärta eller skada som misshandeln har orsakat. I rättsfallet NJA 2017 s. 1129 ansåg HD att några enstaka slag med ett skärp mot benet på ett barn var ringa misshandel. Smärtan som uppstod var kortvarig och av lindrig art. I rättsfallet NJA 2003 s. 537 ansågs att några slag mot bland annat låret på ett barn var ringa misshandel. Smärtan och skadan som uppstod ansågs vara av helt lindrig art. Båda rättsfallen gällde en vuxens handlande mot ett barn. Sådant agerande bedöms ofta strängare.

Att nypa någon i näsan kan också tänkas vara ett ofredande. Brottet ofredande framgår av 4 kap. 7 § BrB. Där står det: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år". Att nypa någon i näsan kan anses falla under uttrycket fysisk antastande. Handlingen måste dessutom varit ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Det görs en objektiv bedömning i varje enskilt fall. Man tittar till exempel på relationen mellan gärningspersonen och den som utsätts för handlingen.

Det finns särskilda åtalsregler för ofredanden som inte har begåtts på allmän plats. Sådana brott får bara åtalas av åklagare om målsäganden anger brottet eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt (4 kap. 11 § BrB).

Det kan även tänkas att handlingen du beskriver anses ha skett av oaktsamhet. I så fall kan den komma att bedömas som vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § BrB). Det krävs dock att skadan som uppstått inte är ringa. Det finns särskilda åtalsregler för brottet vållande till kroppsskada. Brottet får bara åtalas av åklagare om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt (3 kap. 12 § BrB).

Det är tyvärr svårt att ge ett exakt svar på din fråga utifrån de uppgifter du har lämnat. Gränsdragningen mellan ringa misshandel och misshandel av normalgraden måste göras i varje enskilt fall. Detsamma gäller gränsdragningen mellan ringa misshandel och ofredande. Det finns också andra omständigheter som kan påverka bedömningen, till exempel om det funnits ett samtycke till handlingen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (340)
2020-02-13 Avvägning mellan misshandel av normalgraden och grov misshandel
2020-02-09 Slag eller spark?
2020-02-03 Gradindelningen i misshandelsbrottet - ringa eller normalgraden?
2020-02-01 Vad innebär det att det uppenbart saknas skäl till häktning?

Alla besvarade frågor (77158)