Är arbetstagare ersättningsskyldig för skador i tjänsten?

FRÅGA
Hej jag jobbade på ett åkeri och lyckades ha sönder en hydraulkolv och körde sönder vänster hörn på lastbilen och nu kräver dom mig på ersättning för skadorna och tänker ta min lön får man göra det?Dom hävdar att det beror på oaktsamhet för att jag hade min hund med mig i hytten trots att jag inte fick det
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du beskylls för att ha haft sönder egendom tillhörande företaget du jobbar för, dvs din arbetsgivare. Arbetsgivaren kräver nu dig på ersättning som de menar ska dras av från din lön. Kravet grundar sig på din påstådda oaktsamhet till att inte iakttagit erforderliga försiktighetsåtgärder.

Beträffande sakskador på annans egendom tillämpas, som utgångspunkt skadeståndslagens (SKL) bestämmelser. Jag vill göra dig medveten om att skadeståndslagen kan avtalas bort. För dig innebär det att om ditt anställningsavtal eller annat avtal skulle säga något annat än vad som framgår i mitt svar så gäller det avtalet i första hand.

I mitt svar kommer jag utgå från skadeståndslagens bestämmelser. Det blir då upp till dig att undersöka om du har avtalat om något som gör att lagens bestämmelser inte kan tillämpas.

Principalansvar

Skadeståndslagens utgångspunkt när det kommer till skador orsakade av en arbetstagare är att det är arbetsgivaren som ska svara för skadorna. Det kallas för principalansvar och innebär att en arbetsgivare inte kan kräva ersättning för uppkomna skador av arbetstagaren. Det principalansvaret framgår av 3 kap. 1 § SKL.

Det finns dock undantag till principalansvaret, vilket framgår av 4 kap. 1 § SKL.

Där stadgas att en arbetstagare bara kan bli skyldig att betala om vissa förutsättningar är uppfyllda. För det första krävs det att arbetstagaren agerat fel eller försumligt (oaktsamt) i tjänsten. Skulle det bara vara fråga om en olycka kan inte arbetstagaren bli skyldig att betala. I ditt fall kan jag inte göra någon självständig bedömning om huruvida du agerat försumligt. Men som jag förstår det har skadorna uppkommit genom att du bröt mot någon typ av säkerhetsregel när du hade hund med dig i hytten. Baserat på det drar jag slutsatsen att du har agerat försumligt i tjänsten.

Utöver försumlighetskravet krävs det att synnerliga skäl föreligger. Det är något som talar till din fördel. Synnerliga skäl föreligger i situationer när det inte är rimligt att låta arbetstagaren ansvara för skadorna. Det skulle kunna vara om du medvetet saboterat. Utöver det kan synnerliga skäl även föreligga om du själv skulle ha ett särskilt stort ansvar för arbetet eller om du har arbetsledande uppgifter. Observera dock att det i sig inte nödvändigtvis medför skyldighet att ersätta skador.

Med hänsyn till att det bara är då synnerliga skäl föreligger, som arbetstagare ska behöva ersätta för uppkomna skador, drar jag slutsatsen att du inte ska krävas på ersättning i detta fall. Det gäller även om det konstateras att du agerat oaktsamt.

Arbetsgivares kvittningsrätt

Utöver skadeståndslagen finns ett till hinder för din arbetsgivare vilket är att de inte hur som helst får dra av från arbetstagares lön. Att dra av lön med anledning av en skada kallas för kvittning.

Kvittning skulle vara möjlig i detta fall om det är fråga om en klar och förfallen fordran som avser ersättning för skador som uppsåtligen har vållats av arbetstagaren (3 §). I ditt fall har du inte haft för avsikt att något skulle gå sönder, dvs du har inte agerat uppsåtligen. Skadan har snarare uppstått genom oaktsamhet. Det innebär att arbetsgivaren inte genom tvång kan dra av från din lön. Skulle det ändå ske blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig gentemot dig (8 §).

Slutsats

Din arbetsgivare har principalansvar. Principalansvaret innebär att arbetstagaren inte ska bli ersättningsskyldig för skador som uppkommit i tjänsten genom fel eller försummelse. Skulle synnerliga skäl föreligga kan arbetstagaren ändå bli ersättningsskyldig. Min bedömning är dock, baserat på vad jag vet om händelseförloppet, att sådana synnerliga skäl inte föreligger. Även om det skulle föreligga får arbetstagaren inte dra av från din lön. Skulle arbetstagaren göra detta blir denna skadeståndsskyldig gentemot dig.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare (115)
2020-10-16 Vem blir skadeståndsskyldig för skador som sker i tjänst?
2020-10-01 Arbetsgivares principalansvar
2020-09-30 Måste jag ersätta min arbetsgivare?
2020-09-22 Kan man polisanmälas för inte gett kund i butik all information gällande kreditköp?

Alla besvarade frågor (86825)