Användning av nödvärnsrätten

FRÅGA
Hej,Jag undrar om jag kan hävda nödvärnsrätt om jag hotar någon? Jag har under flera års tid utsatts för trakasserier, fått egendom förstörd, upprepade hemfridsbrott (när jag inte är hemma, när bara barnen är hemma) med stölder mm från en person. Polisen lägger alltid ner direkt. Jag har sökt besöksförbud men eftersom det inte blir någon dom eftersom polisen/åklagaren lägger ner kan jag inte få besöksförbud. Nu orkar jag inte mer. Jag måste kunna skydda mitt hem. Jag funderar på att som första steg hota och skrämma personen och hoppas att han inte vågar fortsätta bete sig som han gör. Kanske till och med börja förstöra saker för honom, ex hans bil, varje gång han varit hem till mig. Eventuellt med hjälp av någon annan som får åka hem till honom och skrämma honom.Kan jag hävda att jag gör som jag gör i nödvärn? Samhället kommer inte hjälpa mig få stopp på situationen, jag måste själv försöka stoppa honom på något sätt.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Enligt 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) gäller det att en gärning som begås i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätten till nödvärn föreligger i fyra fall;

mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, ellerden som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Att hota någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom utgör olaga hot och är ett brott enligt 4 kap. 5 § brottsbalken. Om du hotar någon för att avvärja ett överhängande angrepp anses det inte vara ett brott utan rättfärdigat enligt nödvärnsrätten. Gärningen som begås i nödvärn rättfärdigas endast om den inte är uppenbar oförsvarlig, t.ex. har det för betydelse vad det är för typ av angrepp, vem eller vad som är utsatt för angrepp samt omständigheterna i övrigt. Nödvärnsgärningen måste vara försvarlig. T.ex. får gärningen som begås i nödvärn inte klart avvika från vad som har varit nödvändigt i fallet och det får inte råda ett uppenbart missförhållande mellan nödvärnshandlingen och den skada som hotar genom angreppet.

Du anger i frågan om du kan hota en person enligt nödvärnsrätten som under en lång tid trakasserat dig och bl.a. tagit sig in i ditt hem. Rätten till nödvärn föreligger som sagt mot person som olovligen tagit in sig i din bostad och vägrar lämna. Du har enligt bestämmelsen också rätt till att återta egendom som någon håller på att ta eller under det att gärningsmannen rymmer från platsen. Självklart föreligger också nödvärnsrätt mot påbörjat eller överhängande angrepp, man har rätt att avvärja ett angrepp på sin eller annans person eller egendom. Däremot finns det i svensk rätt inte s.k. preventivt nödvärn, dvs. nödvärn i förebyggande syfte. Det är inte rättfärdigat enligt nödvärnsrätten att begå en brottslig handling i syfte att förebygga framtida angrepp. Angreppet måste som sagt vara överhängande. Om någon angriper dig har du rätt att t.ex. ta till våld för att skydda dig. Däremot om du vet att någon ska anfalla dig imorgon har du inte rätt att redan dagen före hota personen eller använda våld.

Som jag uppfattar det enligt frågan verkar du finna dig i en ansträngd situation. Dock är det inte tillåtet att med olaga hot eller skadegörelse om det som sagt inte begås enligt nödvärnsrätten som beskrivet ovan. Utsätts du för brott bör du kontakta polisen och vid akuta nödsituationer kontakta SOS Alarm.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (162)
2020-10-14 När föreligger rätt till nödvärn
2020-10-14 Laga befogenhet att använda våld
2020-10-01 ​Får man använda våld i självförsvar om man blir utsatt för ett rån?
2020-09-13 Det går aldrig att samtycka till grov misshandel

Alla besvarade frågor (85430)