Antalet tillåtna ledighetsperioder vid föräldraledighet

2016-03-18 i Föräldraledighet
FRÅGA
Vi har en anställd som för fjärde gången vill förlänga sin föräldraledighet. Hans föräldraledighet började i november 2015 och var från början satt till att han skulle vara tillbaka 1 februari. Efter detta har han förlängt till 1 maj sen till 1 juni och nu vill han förlänga ytterligare en gång till juli. Har han rätt till detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag börja med att skriva allmänt om vilka regler som blir tillämpliga i ditt fall och sedan kommer jag i en sammanfattning svara mer direkt på din fråga. Detta för att du lättare ska kunna hänga med i mitt resonemang samt att du själv ska kunna läsa relevanta lagrum.

Den tillämpliga lagen i detta fall blir till stor del Föräldraledighetslagen (FLL). FLL gör en hel del hänvisningar till Socialförsäkringsbalken (SFB). SFB behövs inte för att svara på din fråga i detta fall men det kan vara bra att känna till att den i vissa fall blir tillämplig när man rör sig i FLLs område, t.ex. vid VAB och liknande.

I FLL 3 § stadgas vilka fem former av föräldraledighet som erkänns enligt lagen. FLL 3 § hänvisar vidare till 4-8 §§ där de olika typerna av föräldraledighet utvecklas ytterligare.

Av din frågeställning att döma antar jag att det är fråga om hel ledighet med eller utan föräldrapenning enligt FLL 5 § som blir tillämplig på din arbetstagare. Där stadgas att en förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess att barnet är 18 månader.

I FLL 10 § stadgas hur föräldraledighet får fördelas under året i s.k. ledighetsperioder. Under ett år får ledigheten delas in i tre olika perioder. Om en ledighetsperiod löper över årsskiftet, räknas denna period till det föregående kalenderåret. Enligt lagkommentaren till FLL anses en ny period börja löpa om ”om arbetstagaren förlänger ledigheten”.

Enligt FLL 11 § får arbetstagaren, vid hel föräldraledighet, ta ut de lediga dagar som denne begär. Är det istället fråga om förkortad arbetstid blir FLL 12 § tillämplig.

Enligt FLL 13 § ska anmälan om föräldraledighet meddelas två månader innan den planerade ledigheten, men om det inte går att anmälas två månader innan så måste det ske så snart som möjligt innan ledigheten. I FLL 14 § stadgas hur arbetsgivaren och arbetstagaren ska samarbeta när det kommer till att fördela ledigheten.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att i just ditt fall har din arbetstagare tagit ut en ledighetsperiod under 2015, den som sträckte sig från november 2015 till 1 februari 2016. Denna ledighetsperiod ska enligt FLL 10 § räknas till 2015.
Från lagkommentaren vet vi att en förlängning av en ledighetsperiod, vilket är vad arbetstagaren begärt i detta fall, inte räknas som en sammanhängande ledighetsperiod utan istället som separata perioder. Det innebär att din anställde hittills har begärt två stycken ledighetsperioder under 2016, den från 1 februari till 1 maj och den från 1 maj till 1 juni. Nästa ledighetsperiod blir den tredje, den som sträcker sig från 1 juni till 1 juli.
Enligt FLL 10 § har han alltså rätt att ta ut denna tredje ledighetsperiod under 2016, men inte fler ledighetsperioder än så.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Emma Modig
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll