Ansvarsgrunderna för skadestånd

2017-05-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag är berättigad till ett skadestånd? Jag undrar vad ansvarsgrunderna är för ett skadestånd samt vilka förutsättningar som krävs för att ett skadestånd ska ske ut ifrån dem? När jag läser om skadestånd så står det nästan alltid något om dolus eller culpa.. vad är det för något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Skadeståndsansvar kan endast uppkomma under förutsättning att var och en av de ansvarsgrunderna som i ett särskilt fall uppställs kan anses uppfyllda. Så snart någon av gällande ansvarsgrunderna inte kan anses uppfyllda kan skadeståndsutredningen sålunda avslutas med slutsatsen att skadeståndsansvar ej föreligger.

För att du ska anses vara berättigad till skadestånd så måste du ha lidit en skada.
- Denna skada ska ha uppkommit genom en aktiv handling som skadevållaren företagit eller genom ansvarsgrundande passivitet från skadevållarens sida.
- Det måste även finnas ett orsakssamband mellan skadan och skadevållarens handling eller ansvarsgrundande passivitet.
- Skadevållaren får heller inte ha handlat under en ansvarsfrihetsgrund, dvs, under exempelvis nödvärn, nöd, samtycke eller liknande.

Den svenska skadeståndsrätten erkänner fyra olika skador:
- Personskada,
- Sakskada,
- Ren förmögenhetsskada och
- Kränkning.

Dolus och culpa (latin) är två begrepp som brukar användas inom skadeståndsrätten när man talar om hur en skada har uppkommit. Dolus innebär uppsåt/avsikt. Dvs. att man har haft avsikt att ta sönder eller skada någon. Culpa innebär oaktsamhet/vårdslöshet. Dvs. att man har råkat ta sönder eller skada någon pga. att man varit klumpig eller inte tillräckligt uppmärksam eller försiktig. Man ska alltså konstatera ifall skadan har uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.

Alla skador behöver inte ha uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet. I vissa fall gäller ett strikt ansvar för skadevållaren. När strikt ansvar gäller så brukar uppsåt eller vårdslöshet inte spela någon roll. Hund- och kattägare har exempelvis strikt ansvar över de skador som deras husdjur orsakar. Det måste anges specifikt i någon lag ifall strikt ansvar gäller. I detta fall så anges det strikta ansvaret för hund- och kattägare genom 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter.

När man har konstaterat att det föreligger en skada som har uppkommit så bör man även kunna nämna vilken skadetyp det rör sig om. Dvs. är det en personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada eller kränkning? Man måste kunna nämna vilken skadetyp det rör sig om eftersom förutsättningarna som måste vara uppfyllda för skadeståndsansvar är olika för olika skadetyper. Det framgår dock inte av din fråga specifikt vad som har hänt och vilken typ av skada du har lidit.

Personskada enligt skadeståndslagen 2 kap 1 §
Är en fysisk eller psykisk skada som uppstår på människokroppen. Exempelvis utslagna tänder, brutet ben, depression, chocktillstånd. Skadeståndet ska inte bara täcka den fysiska eller psykiska skadan. Skadeståndet ska även täcka alla ekonomiska kostnader som uppkommer pga. den fysiska eller psykiska skadan på människokroppen. Exempelvis transport till och från sjukhus, sjukhusbesök, medicin, inkomstförluster pga. frånvaro från jobb.

Sakskada enligt skadeståndslagen 2 kap 1 §
Är en fysisk skada som uppkommer på fast eller lös egendom. Exempelvis nedbrunna byggnader, krossade fönsterrutor, repor på bilar, förgiftade djur, stulna pengar. Även estetiska skador som inte försämrar egendomens brukbarhet och förlust av egendom (permanent eller tillfälligt) är sakskador. Skadeståndet ska täcka kostnader som uppstår pga. sakskadan. Exempelvis reparationskostnader, transportkostnader, driftstopp i verksamheten.

Ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen 1 kap 2 § och 2 kap 2 §
Är en ekonomisk skada som inte beror på eller uppstår i samband med personskada eller sakskada. Ren förmögenhetsskada är en fristående ekonomisk skada. Ex. på rena förmögenhetsskador är försämrat rörelseresultat, inkomstförluster, bedrägerier eller andra kostnader som av någon anledning uppkommer utan att någon drabbats av skada på person eller sak.

Kränkning enligt skadeståndslagen 2 kap 3 §
Detta begrepp är i skadeståndslagen omfattande och svårfångat. En kränkning är en känsla eller känslor som uppstår hos en människa pga. en annan persons handlande eller underlåtenhet. Det handlar om negativa känslor som exempelvis rädsla, förnedring, skam, obehag. Kränkningar kan förekomma vid allvarliga brott som misshandel eller sexualbrott men även i det vardagliga livet.

- Vid personskada så måste skadan ha uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.
- Vid sakskada så måste skadan ha uppkommit genom uppsåt eller vårdslöshet.
- Vid ren förmögenhetsskada så måste skadan ha uppkommit genom ett brott (exempelvis bedrägeri).
- Vid kränkning så måste skadan ha uppkommit genom ett brott som varit riktad mot en person eller dennes frihet, frid eller ära.

För att det ska vara möjligt att göra en skadeståndutredning måste det finnas minst ett presumtivt ansvarssubjekt. Det måste vara möjligt att utpeka ett presumtivt ansvarssubjekt, dvs. någon/några (fysiska eller juridiska personer) som är tänkbara misstänkta ansvariga för skadan. Om ett presumtivt ansvarssubjekt inte finns läggs skadeståndsutredningen ner eftersom skadeståndsansvaret inte kan riktas mot någon ansvarig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (657)
2021-07-26 Övervakningsgarant för fallfärdigt hus
2021-07-25 Skadestånd för sakskada
2021-07-15 Behöver en skadereglerare uppge sitt efternamn till en kund?
2021-06-30 Har jag rätt till patientskadeersättning?

Alla besvarade frågor (94273)