Ansvar för obehörigt uttag efter påstådd skimning av kort

2015-07-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Det har tagits ut 18500 SEK från mitt bankomatkort. Det är sju uttag med någon sekunds mellanrum ! Nordea säger att eftersom mitt kort har chip så går det inte att skimma men jag har hört annat. Min kod kan man ha kommit över på tex en krog. Har Nordea inget ansvar ?Hälsningar
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Ansvaret för den skada som uppkommit vid obehöriga uttag med betalningsinstrument åligger till den del denna inte överstiger en självrisk uppgående till 1200 kronor (sammanlagt per händelse) kontohavaren förutsatt att uttagen möjliggjorts av dennes underlåtenhet att ”skydda en personlig kod” (pinkod), att vid vetskap om den obehöriga användningen eller kortets försvinnande anmäla detta alternativt att följa villkoren i kontoavtalet (se 4 och 5 §§ lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument). I det fall kontohavaren vid åsidosättandet varit grovt oaktsam skall denne däremot bära hela skadan om ej vederbörande är konsument, varvid en självrisk på 1200 istället gäller (se 6 § ovannämnda lag).


Utöver att skydda sin kod är kontohavaren skyldig att vid vetskap om ett obehörigt uttag utan onödigt dröjsmål anmäla till betaltjänstleverantören att kortet skall spärras. Görs ej detta i rätt tid ansvarar kontohavaren för hela den skada som uppkommit före det att underrättelsen lämnats, medan något ansvar förstås inte uppkommer om underrättelse lämnas innan något uttag hunnit ske (även om fel begåtts) (se 7 och 8 §§ ovannämnda lag).


Dessvärre har i lagens förarbeten uttalats att kontohavaren i normalfallet skall anses ha orsakat det obehöriga uttaget om en personlig kod använts. Innebörden härav är att kontohavaren åläggs ett närmast strikt ansvar (oberoende av vållande) för den uppkomna skadan. I förarbetena anges emellertid även att kontohavaren inte skall ansvara i de fall koden åtkommits genom så kallad skimning. Huruvida skimning av chip i nuläget är möjlig är mer av en teknisk bevisfråga än en rättsfråga, varför den lämpligen ställs till en expert vid exempelvis polisen. Visar det sig mindre sannolikt att koden skulle ha kunnat åtkommas genom skimning torde presumtionen ej kunna vändas till din fördel, varför det slutgiltiga utfallet av allt att döma blir beroende av de kriminellas tekniska framsteg samt tidpunkten för lämnad underrättelse.


Lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument finner du här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1345)
2020-10-30 När får jag svar på min fråga?
2020-10-29 Sälja samägd fastighet utan samtycke
2020-10-22 Tolkning av kostnadsersättningsvillkor för garantiarbeten
2020-10-16 Hur skriver man bra juridiska tentasvar?

Alla besvarade frågor (85657)