FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/08/2014

Ansvar för dolt fel vid allmän friskrivning och möjlighet till uppgörelse i samförstånd

Hej! Jag sålde min MCn häromdagen i "befintligt skick" (skrivet på kvitto) och köparen fick möjlighet att provköra och undersöka MCn.

En dag senare ringer en upprörd köpare och säger att motorcykeln dör när den kommer upp i högre hastighet (runt 100) och säger att han vill häva köpet.

Nu är min fråga om han har rätt till detta? Jag körde själv hojen i 110 samma dag som jag sålde den utan problem, och jag vet ju inte om han själv orsakat felet?

Har kikat lite på köpeslagen och så och jag har lite svårt att tolka det här vem som har vilken skyldighet vid dolda fel som ingen kände till..

Vem har rätt/fel i ärendet? Går det att få till någon kompromiss? jag vill inte sälja något och känna att köparen känner sig lurad.. Alla kvitton och ägarbyten är påskrivna och inskickade om det gör någon skillnad.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Då köpavtalet ingåtts mellan vad som förefaller vara privatpersoner är mycket riktigt köplagen tillämplig (se 1 och 4 §§ köplagen). Nedan presumeras därutöver att villkoret om ”befintligt skick” inte endast noterats på kvittot utan varit en del av avtalet.

Vad först beträffar ansvaret för den brist som upptäckts fordras för att det alls skall vara tal om något ansvar att det rör sig om ett fel (i rättslig bemärkelse). I 19 § 1 st. 1 p. ovan nämnda lag stadgas att varan (motorcykeln) trots friskrivning av allmänt slag (befintligt skick eller dyl.) är att anse som felaktig om den ej ”överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet”. Har preciserade uppgifter av berört slag lämnats och haft en inverkan på köparens beslut att förvärva motorcykeln är den följaktligen att anse som felaktig vid avvikelse från den lämnade informationen, trots friskrivningen.

Vidare kan enligt 19 § 1 st. 2 p. ev. underlåtenhet från din sida att upplysa köparen om ett ”väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som [Du] måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om” innebära att fel föreligger, förutsatt att underlåtenheten även i detta fall ”inverkat på köpet”. Eftersom Du själv anger att bristen ej var dig veterlig (Du noterade inget fel då Du själv provkörde motorcykeln) synes fel enligt denna punkt kunna uteslutas, såvida det ej kan anses att Du verkligen ”måste” ha känt till felet, vilket är ett högt krav som påverkas av din sakkunskap och andra omständigheter (torde här ej heller komma ifråga).

Av 19 § 1 st. 3 p. följer att varan anses felaktig om den ”är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till [dess] pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta”. Viktigt att notera i detta fall är att en friskrivning av allmänt slag innebär en noterbar sänkning av varans abstrakta standard (den standard varor av samma slag som utbjuds under likvärdiga förhållanden i allmänhet har). Därtill krävs att varan är i avsevärt sämre skick än vad köparen med fog kunnat antecipera, vilket även det bidrar till inskränka bedömningen till din förmån. Att motorcykeln ”dör” vid en viss hastighet (antar att det rör sig om ett visst varvtal) är förstås ett allvarligt fel då det förtar dess syfte samtidigt som det innebär en allvarlig fara för föraren och andra trafikanter (utgår ifrån att det inte är förarens körteknik som föranleder problemet). Huruvida sagda fel är att anse som väsentligt kan dock inte avgöras utan vetskap om dels motorcykelns pris och egenskaper samt dels övriga omständigheter kring köpet. Typiskt sätt torde dock gälla att en motorcykel som säljs till ett pris motsvarande andra fullt funktionsdugliga av samma modell och snarlik ålder skall vara funktionsduglig trots en allmän friskrivning.

Föreligger enligt ovan något fel återstår att bedöma vem som ansvarar för det. Var motorcykeln befäst med ett dolt (för köparen okänt) fel redan vid köpet (riskens övergång) är Du i egenskap av säljare ansvarig för felet, förutsatt att det ej bort ha upptäckts vid företagen undersökning (se 17-19, 20 och 21 §§ köplagen). Är situationen den motsatta ligger ansvaret på köparen. Oavsett vilket åligger det köparen att bevisa att felet förelåg vid köpet och då var dolt. Tilläggas bör att ett fel kan föreligga vid köpet även om det manifesterar sig först senare. Det kan sålunda inte uteslutas att felet är ursprungligt enkom för att det visat sig först efter köpet, om än sannolikheten för att så skulle vara fallet förstås minskar, vilket påverkar den bevisbörda som åligger köparen.

Konstateras Du vara ansvarig för felet har köparen rätt att efter företagen reklamation yrka påföljd, vilket i detta fall gjorts (se 31 och 32 §§ köplagen). Lyckligtvis har Du dock möjlighet att trots köparens krav på hävning endera avhjälpa felet eller företa omleverans (det sistnämnda kan förstås te sig aningen komplicerat då det rör sig om en begagnad produkt), förutsatt att ”detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av [dig]” (se 36 § köplagen). Vore så ej fallet äger köparen emellertid kräva att köpet hävs om ”avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och [Du] insåg eller borde ha insett detta” (se 37 och 39 §§ köplagen). Köparen har därjämte rätt till skadestånd om kriterierna för detta uppfylls (se 40 § köplagen).

Vad angår frågan om frivillig uppgörelse i samförstånd föreligger, eftersom det rör sig om ett spörsmål varom förlikning är tillåten, inga hinder mot en fredlig kompromiss. Viktigt är dock att skriftligen notera det som ev. överenskommes för att undvika framtida bevissvårigheter, i händelse av tvist rörande en parts avtalsbrott.

Köplagen i dess helhet finner Du här.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo