Anstånd med tvångsförsäljning av samägd egendom

2016-03-02 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Finns det något juridiskt instrument att förhala eller i vart fall fördröja en tvångsförsäljning enligt 6§ samäganderättslagen ?Det finns i sammanhanget omständigheter som behöver mer tid innan försäljning.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett medel för att skjuta upp tvångsförsäljning av samägd egendom är att åberopa synnerliga skäl i bestridandet av ansökan till tingsrätten. Detta framgår av Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 6 §. Frågan är härmed vad som avses med synnerliga skäl, det vill säga vilka anledningar som med framgång kan åberopas för att tillfälligt hindra en tvångsförsäljning.

Tidigare doktrin på området pekade på att sämre konjunkturlägen eller andra förhållanden som gör försäljning förlustbringande kunde åberopas som synnerliga skäl för anstånd. Detta har dock kritiserats, eftersom de flesta exekutiva försäljningar är förlustbringande i någon mån. Däremot har sociala och personliga faktorer alltsedan 1970-talet fått större tyngd som synnerliga skäl (jämför domen i NJA 1974 s. 490). En sådan faktor kan vara psykisk hälsa, exempelvis om tvångsförsäljning av fastighet innebär att ett inneboende barn måste flytta och därmed byta skola, varav flytten medför en mental påfrestning som kan intygas av läkare. Även behov av att utreda om en samägd fastighet har utgjort makars gemensamma bostad enligt Äktenskapsbalk (1987:230) 7:4 anses utgöra synnerligt skäl (jämför domarna i NJA 1979 s. 562 och NJA 1991 s. 234).

Med andra ord så kan faktorer som hälsa och familjerättsliga intressen under vissa omständigheter med framgång åberopas som synnerliga skäl för att temporärt hindra tvångsförsäljning av samägd egendom. Alternativt kan du åberopa att samäganderätt inte föreligger, varav tvångsförsäljning inte kan förordnas. En sådan invändning kan med fördel prövas i samband med ansökan om tvångsförsäljning (jämför domen i NJA 1984 s. 256).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1988)
2020-10-20 Uppsägningstid för borgensmannaskap gällande hyresavtal
2020-10-11 Går det att ge bort en fastighet med kravet att om inte gåvomottagaren kan underhålla den eller går bort ska lämna tillbaka den?
2020-10-11 Krävs det bygglov för att uppföra ett attefallshus?
2020-10-11 Besvarar Lawline skolfrågor?

Alla besvarade frågor (85288)