Anställningsavtalets tillkomst

2016-01-28 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Anställningsavtal; Har skrivit på första sidan på ett anställningsavtal, där rutan om bilagor ej var ikryssad, blev sedan efter ett par dagar ombedd att skriva på två bilagor. Är jag tvungen att skriva på dessa då jag ej godkänner de villkoren. Är avtalet giltigt i sin helhet om jag ej skriver på?
SVAR

Hej Catarina!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga rör arbetsrätten och främst lagen om anställningsskydd (LAS) och anställningsavtalets tillkomst mellan arbetsgivare och arbetstagare. Har företaget som anställer dig anslutit sig till kollektivavtal, bör du ta hänsyn till detta med vid avtalets tillkomst. Frågan om avtals giltighet enligt avtalslagen berörs också av sammanhanget.

Allmän redogörelse

LAS är tillämplig då du som arbetstagare ska stå i allmän eller enskild tjänst, denna lag är dock inte tillämplig på uppdragsförhållanden. Vissa personer är undantagna LAS enligt 1§ t.ex. företagsledare, arbetsgivarens familjemedlemmar, arbetstagare med särskilt underhållsstöd, anställda i gymnasiala lärlingsanställningar samt hushållsanställda.

Anställningsavtalet regleras i 4 § LAS, vilken anger att anställningsavtal gäller tillsvidare om inte annat har avtalats. I det femte stycket i samma paragraf anges: ” Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagar-organisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör.”

Anställningsavtalet och krav på information som ska ges regleras enligt 6 c § LAS, och anger följande:

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Tillämpning

Du har inte angett vilken anställningsform du har men kortfattat kan man säga att så länge du är arbetstagare och inte uppdragstagare eller tillhör någon av de undantagna personerna i 1 § LAS, bör du få ta del av övriga villkor inom en månad från att du har påbörjat din anställning skriftligen ta del av anställningens villkor. I praktiken är det vanligast att dessa tas upp i samband med signeringen av hela anställningsavtalet. Jag vill förtydliga att det förutom specifika villkor i anställningsavtalet kan uppkomma vissa senare villkor för arbetets utförande och detta ses som acceptabelt p.g.a. Arbetsgivarens rätt att leda arbetet.

Endast det du har signerat är att anse som överenskommet rent avtalsmässigt och man kan enligt avtalslagen inte ingå avtal med tvång. I sådana fall är dessa ogiltiga. Även avtal som inskränker LAS (se 2§) eller kollektiva avtal som arbetsgivaren är bunden av är ogiltiga.

Du är inte tvungen att godkänna något villkor eftersom det i avtalsrätten finns förbud mot tvång att ingå avtal.

Sammanfattning, handlingsplan och svar

Jag rekommenderar att du har ett möte med din arbetsgivare och förhandlar om de övriga villkoren som det nu är fråga om. Din arbetsgivare har även en informationsplikt och borde ha tagit upp att dessa villkor och bilagor skulle tillkomma tjänsten innan du skrev på första delen av avtalet. Enligt avtalsrättsliga principer är de skrivet avtal som gäller.

I Sverige gäller avtalsfrihet om det inte finns någon lag som inskränker detta. Avtalsfriheten gäller även i arbetslivet så länge inget kollektivavtal gäller och det inte strider mot lagen om anställningsskydd (LAS). Rent avtalsmässigt så kan du alltså relativt fritt avtala om olika villkor i ditt anställningsavtal.

Om du och arbetsgivaren inte kan komma överens om avtalsvillkor är det möjligt att avtalslagens (AvtL) regler om ogiltighet kan hjälpa dig att ta dig ur anställningsavtalet helt.

I 30 § AvtL så regleras svikligt förledande. Den regeln kan aktualiseras om den ena avtalsparten undanhåller uppgifter som har betydelse för att avtalet ingås och din arbetsgivare eventuellt har förlett dig att ingå avtalet. Om man kan åberopa svek-paragrafen skulle det leda till ogiltighet och avtalet skulle alltså inte gälla.

En annan paragraf i avtalslagen som hade kunnat bli aktuell är 36 §. Det är en generalklausul som i och för sig sällan tillämpas i praktiken. den tar bland annat sikte på omständigheterna vid avtalets tillkomst, som i detta fall är arbetsgivarens undanhållande av information, och innebär att avtalet antingen ogiltigförklaras eller jämkas. Om man använder den paragrafen skulle även här avtalet kunna ogiltigförklaras.

För att sammanfatta skulle alltså ditt avtal kunna ogiltigförklaras om du och din chef inte kan enas om de övriga villkoren som ska tillkomma till anställningsavtalet.

Svar: Nej du kan inte tvingas att skriva på senare tillkomna villkor, och avtalet är bara giltigt i den mån du har signerat det. (Alltså bara den sidan du skrev på) För att kunna göra en mer exakt bedömning behöver man se ditt avtal. Om du vill anlita Lawline för att hjälpa till med detta så får du gärna mejla info@lawline.se.

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1781)
2020-10-25 Finns det formkrav på ett anställningsavtal?
2020-10-24 tatueringar i juristbranschen
2020-10-23 Har en arbetsgivare rätt att begära ut belastningsregister?
2020-10-22 Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?

Alla besvarade frågor (85358)